قوانین کاربردی

قانون تجارت (ورشکستگی)

قانون تجارت (ورشکستگی) فصل اول- در کلیات ماده۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که

قانون تجارت(دلالی-حق العمل کاری)

قانون تجارت(دلالی-حق العمل کاری) باب ششم- دلالی فصل اول- کلیات ماده۳۳۵- دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام

قانون تجارت (اسناد تجاری)

قانون تجارت (اسناد تجاری) باب چهارم- ‌برات- فته‌طلب- چک فصل اول- برات مبحث اول- صورت برات ماده۲۲۳- برات علاوه بر

قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول- قواعد عمومی مبحث اول- مقدمات اجرا ماده۱- هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود

قانون مدنی (ادله‌ی اثبات دعوی)

قانون مدنی (ادله‌ی اثبات دعوی) ماده۱۲۵۷- هرکس مُدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مُدعی‌علیه هرگاه در مقام

قانون مدنی(خانواده-حجر-قیومیت)

قانون مدنی(خانواده-حجر-قیومیت) کتاب نهم- در خانواده فصل اوّل- در الزام به انفاق ماده۱۱۹۵- احکام نفقه زوجه همان است که به

قانون مدنی (اولاد)

قانون مدنی (اولاد)   باب اوّل- در نَسَب ماده۱۱۵۸- طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر

قانون مدنی (اشخاص نکاح و طلاق)

باب اوّل (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳) در نکاح فصل اوّل- در خواستگاری ماده۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد

قانون مدنی (اشخاص)

کتاب اوّل (مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳)- در کلیات ماده۹۵۶- اَهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با

قانون مدنی (وصیت و ارث)

قانون مدنی (وصیت و ارث) باب اوّل- در وصایا فصل اوّل- در کلیات ماده۸۲۵- وصیت بر دو قسم است: تملیکی

قانون جرایم رایانه ای
خدمات حقوقی

قانون مجازات(قانون جرایم رایانه ای)

جرایم و مجازات‌ها جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی دسترسی غیر مجاز ماده۷۲۹(ماده۱ ق.ج.ر)- هرکس به طور