نمونه آرای دادگاه ها

مطالبه اجرت المثل

نحوی لایحه مطالبه اجرت المثل

عقد اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، در اجاره باید مدت معین شود و الا اجاره باطل است و مدت اجاره نیز بر اساس توافق طرفین می‌باشد؛ لیکن اگر ابتدای مدت معین نگردد از وقت امضاء قرارداد اجاره شروع مدت محاسبه خواهد شد. عقد اجاره به محض انقضای […]
ادامه مطلب
نمونه رای استرداد جهیزیه

نمونه رای استرداد جهیزیه

مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه :اطلاق جواهر به‌ عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد جهیزیه در این باره مردود است، هرچند که در سیاهه جهیزیه جواهرات به‌عنوان جهیزیه قید شده باشد. رأی شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده تهران در خصوص دادخواست تقدیمی خانم (ح.ن.) فرزند (م.) با وکالت […]
ادامه مطلب
نمونه رای اعاده دادرسی

نمونه رای اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن می‌باشد و در اصطلاح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره می‌گویند. اعاده دادرسی عبارت است از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختوم را پیدا می‌کند، ولی به‌واسطه اشتباهی که به […]
ادامه مطلب
ترک انفاق

نمونه رای ترک انفاق

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه منشأ دعوای الزام به پرداخت نفقه زوجه، عقد ازدواج است و خواهان مخیر است که در هرکدام از دادگاه‌های محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید.با توجه به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زوجه بر عهده زوج است.   خلاصه جریان پرونده […]
ادامه مطلب
قرار-داد-مشارکت-نمونه آرای داروری

نمونه رای داوری(مطالبه وجه- قرارداد مشارکت)

بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با کدام‌یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا است. رأی شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی […]
ادامه مطلب
ابطال سند رسمی

حکم ابطال سند(ابطال سند مالکیت )

مشروح جریان پرونده همان است که در دادنامه شماره ۳۳۵/۲۹-۱۴/۵/۸۳ این شعبه آمده، بدین خلاصه که در تاریخ ۲/۸/۷۴ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و تعاونی مسکن آن اداره کل و تعاونی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و تعاونی مسکن آن […]
ادامه مطلب
سرقت موبایل و ردیابی آن

نمونه رای سرقت موبایل و نمونه شکوائیه

سرقت موبایل امروزه به یکی از جرایمی تبدیل شده که روزانه هزاران مورد از آن اتفاق میافتید با توجه به نیاز هایی که کاربران در این خصوص دارند رای صاده میتواند مشکل بسیاری از عزیران را تا حد زیادی حل کند و با ردیابی گوشی تلفن همراه و ذکر سریال مربوطه و تعیین تماس‌گیرنده، دادگاه […]
ادامه مطلب
حکم به تخلیه به جهت تفریط

نمونه رای تخلیه به جهت تعدی و تفریط

در دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه دادخواست باید به طرفیت موقوفه مطرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه. دادخواستی که به طرفیت موقوفه طرح نشود، محکوم به رد است. حکم به تخلیه به جهت تفریط رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقای […]
ادامه مطلب
محدودیت داور در خصوص صلح و سازش

نمونه رای داوری در خصوص صلح و سازش

نمونه رای در خصوص محدودیت داور در  صلح و سازش در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدا منشی، داور نمی‌تواند به صدور رأی اقدام نماید. رأی شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص درخواست آقایان (ف.م.) و (م.ن.) و (ز.ب.) با وکالت آقای (ح.ف.) و نیز وکالت متعاقب آقای (ق.ح.) […]
ادامه مطلب
تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مدت

نمونه رای تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مدت

چنانچه روابط استیجاری محل کسب قبل از اجرای قانون ۱۳۷۶ آغاز شده و پس از آن با وصف استمرار تصرف مستأجر، اجاره‌نامه جدید تنظیم شده باشد، تمدید اجاره‌نامه سابق بوده و تابع قانون ۱۳۷۶ نیست. رأی شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ن.ب.) و خانم (ط.ر.) با وکالت خانم (س.ع.) […]
ادامه مطلب
تعدیل تقسیط مهریه

نمونه رای تعدیل تقسیط مهریه

اعسار از امور حادث است و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد. در خصوص دعوی (الف.ه.پ.) به طرفیت (ز.غ.) به خواسته تعدیل در تقسیط مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخ ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن فیه سابقاً در خصوص ادعای اعسار زوج […]
ادامه مطلب
درخواست خلع‌ید و قلع و قمع توسط شخص ثالث در ملک مشاعی

دادخواست خلع ید و قلع و قمع

قسمت‌های مشترک آپارتمانی، تحت مالکیت مشاعی مالکین آن قرار داشته و مقررات تملک آپارتمان‌ها در مورد مشاعات آمره است. لذا اسقاط حق آپارتمان‌ها نسبت به مشاعات توسط مالک اولیه نسبت به مالکین بعدی لازم‌الاجرا نیست و مالکین مشاعی می‌توانند نسبت به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط ثالث در بخشی که […]
ادامه مطلب
قلع وقمع

الزام به خلع ید و قلع و قمع

تأمین دلیل جدید التحصیل مصداق سند مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته، لیکن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی وجود داشته، لیکن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده، نیست. رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی موقوفه امامزاده (ح.) (ع) به تصدی اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آقای (ح.الف.) […]
ادامه مطلب
نزاع دسته جمعی

مجازات نزاع دسته‌جمعی

 وقتی چند نفر در یک دیگری جمعی شرکت کرده و اقدام به ایجاد آسیب و جراحت نسبت به همدیگه می کنند وصرف حضور متهم در صحنه ی منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است. حکم نزاع دسته جمعی […]
ادامه مطلب
تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین

تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین

تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین در خصوص دادخواست خواهان دعوای اصلی خانم (ز.ش.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده دعوای اصلی آقای (م.ک.) فرزند (ص.) به خواسته تغییر مکان ملاقات فرزندم (ع.) و افزایش زمان ملاقات فرزندم (ز.) و دادخواست دعوای تقابل خواهان، دعوای تقابل آقای (م.ک.) به طرفیت خوانده دعوای تقابل خانم (ز.ش.) به […]
ادامه مطلب
آثار توقیف مال مرهونه بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن

دعوای ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی‌شود. رأی شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های معموله موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: الف) توقف عملیات اجرایی […]
ادامه مطلب
ماهیت قراردادهای پیش‌فروش ساختمان

قراردادهای پیش‌فروش ساختمان

رأی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان در خصوص دعوای خانم (م.ن.) با وکالت آقای (ن.ز.) به طرفیت شرکت (و.) سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و همچنین از پلاک ثبتی ۴۹۶۴ مفروز و مجزی شده از ۴۴۶ فرعی از ۴ اصلی درخواست ابطال جریمه […]
ادامه مطلب
ضرب و شتم

دیه ضرب و شتم زوجه

صرف یک‌بار درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب جزئی زوجه شود، مصداق خوف از ضرر بدنی نیست و مانع از صدور حکم الزام به تمکین نمی‌شود. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای (ع.م.) فرزند (م.ر.) با وکالت آقای (ر.الف.) به طرفیت خوانده، خانم (م.الف.م.) فرزند (ع.الف.) به خواسته الزام خوانده به تمکین […]
ادامه مطلب
جعل چک و استفاده از آن با علم و اطلاع

مجازات جعل چک و استفاده از آن

در خصوص اتهام آقایان ۱٫ (ج.م.) فرزند (الف.) متولد ۱۳۷۵، شغل آزاد، اهل ابهر ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای (ن.الف.) دایر بر مشارکت در کلاهبرداری و ۲٫ (ع.ل.) فرزند (م.)، متولد ۱۳۴۵، شغل آزاد، اهل خرمشهر ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی […]
ادامه مطلب
نمونه رأی اصل بر اعسار از پرداخت مهریه

اعسار از پرداخت مهریه +دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این‌که خلاف آن اثبات شود. در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم (ن.پ.) فرزند (ع.) با وکالت خانم (الف. الف.) و (س.ش.م.) به طرفیت آقای (ع.ز.) به خواسته مطالبه به میزان ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی و همچنین دادخواست […]
ادامه مطلب