نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای تصرف عدوانی کیفری
نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی به زبان ساده همان غصب است. کسی به صورت غیر قانونی و غیر مجاز در ملک دیگری تصرف

مطالبه اجرت المثل
خدمات حقوقی

نحوی لایحه مطالبه اجرت المثل

عقد اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، در اجاره باید مدت معین شود

نمونه رای استرداد جهیزیه
خدمات حقوقی

نمونه رای استرداد جهیزیه

مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه :اطلاق جواهر به‌ عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی

ترک انفاق
خدمات حقوقی

نمونه رای ترک انفاق

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه منشأ دعوای الزام به پرداخت نفقه زوجه، عقد ازدواج است و خواهان مخیر

تعدیل تقسیط مهریه
خدمات حقوقی

نمونه رای تعدیل تقسیط مهریه

اعسار از امور حادث است و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان

درخواست خلع‌ید و قلع و قمع توسط شخص ثالث در ملک مشاعی
نمونه آرای دادگاه ها

دادخواست خلع ید و قلع و قمع

قسمت‌های مشترک آپارتمانی، تحت مالکیت مشاعی مالکین آن قرار داشته و مقررات تملک آپارتمان‌ها در مورد مشاعات آمره است. لذا

نزاع دسته جمعی
خدمات حقوقی

مجازات نزاع دسته‌جمعی

 وقتی چند نفر در یک دیگری جمعی شرکت کرده و اقدام به ایجاد آسیب و جراحت نسبت به همدیگه می

تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین
خدمات حقوقی

تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین

تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین در خصوص دادخواست خواهان دعوای اصلی خانم (ز.ش.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده دعوای

ماهیت قراردادهای پیش‌فروش ساختمان
خدمات حقوقی

قراردادهای پیش‌فروش ساختمان

رأی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان در خصوص دعوای خانم (م.ن.) با وکالت آقای (ن.ز.) به طرفیت شرکت (و.) سهامی خاص به

ضرب و شتم
خدمات حقوقی

دیه ضرب و شتم زوجه

صرف یک‌بار درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب جزئی زوجه شود، مصداق خوف از ضرر بدنی نیست

جعل چک و استفاده از آن با علم و اطلاع
خدمات حقوقی

مجازات جعل چک و استفاده از آن

در خصوص اتهام آقایان ۱٫ (ج.م.) فرزند (الف.) متولد ۱۳۷۵، شغل آزاد، اهل ابهر ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری