شماره مستقیم وکیل

 

اظهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین

 اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

اظهار نامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن

اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

اظهار نامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ آن ۱

 اظهار نامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ آن ۲

اظهار نامه از سوی وکیل مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال

 اظهار نامه موجر به مستاجر مبنی بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

اظهار نامه خریدار ملک به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظیم سند رسمی انتقال

اظهار نامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه الزام

اظهار نامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی بخش شهرستان

اظهار نامه منع ادامه عملیات ساختمان

 اظهار نامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

اظهار نامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

اظهار نامه انحلال شرکت

 اظهار نامه وجه چک بلا محل و خسارت وارده

اظهار نامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب

 اظهار نامه فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه

اظهار نامه خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف

قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بک باب خانه به پلاک ثبتی

 اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

 اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری های پارکینگ

 اظهار نامه تخلیه یک باب منزل مسکونی به علت انقضاء مدت پرداخت اجاره معوقه و تسویه آب و برق و گاز و تلفن

اظهار نامه به مستاجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

اظهار نامه تخلیه یک باب به جهت تغییر شغل

 اظهار نامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

شماره مستقیم وکیل