کاربردی ترین  درخواست های قضایی 

 

دانلود درخواست های قضایی

درخواست استرداد دعوی از دادگاه (سقوط دعوی )

 تقاضای اخذ مجوز (اجازه مخصوص )صدور دستور موقت 

نمونه دیگر تقاضای اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت 

 صدور مجوز دادرسی فوری و دستور موقت 

تقاضای صدور قرار قبولی و اجرای حکم دادگاه خارجی 

تقاضای مراجعه به محل و تخلیه و تحویل عین مستاجر از طرف موجر 

نمونه از تقاضای صدور اجرائیه 

 تقاضای صدور اجراییه در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال 

درخواست صدور اجراییه در خصوص تغییر نام کوچک 

درخواست صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک 

نمونه اجراییه در خصوص قلع و قمع و خلع ید 

نمونه صورت جلسه تامین دلیل 

لایحه جهت تقدیم قبض بابت خسارت احتمالی

 درخواست انتشار آگهی مزایده 

 نمونه آگهی مزایده 

درخواست ابلاغ آگهی مزایده 

نمونه آگهی مزایده اموال غیر منقول 

نمونه آگهی مزایده اموال منقول 

 درخواست دادورز اجرای احکام از سرپرست مجتمع جهت معرفی نماینده برای مراسم مزایده 

درخواست دایره نیابت از سرپرست مجتمع جهت معرفی نماینده برای مراسم مزایده 

درخواست در خصوص تحویل اموال از اجرای احکام مدنی 

 

قاضای توقیف طلب نزد شخص ثالث 

 

معرفی اموال محکوم علیه جهت توقیف 

تقاضای عسر و حرج از طرف محکوم علیه ( مستاجر ) 

 تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی