دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

فسخ معامله اموال منقول

فسخ معامله اموال منقول به معنای به هم زدن معامله ای است که مورد معامله آن مالی غیر از ملک

نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت - آثار و شرایط آن + نمونه رای
دعاوی حقوقی

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت یکی از انواع قراردادهای سرمایه گذاری در ملک و ساختمان است. در این قرارداد یک طرف ملک

خیار رویت و تخلف وصف چیست؟
دعاوی حقوقی

خیار رویت و تخلف وصف چیست؟

در قانون مدنی اصطلاحا خیارات یا اختیارات فسخ قرارداد وجود دارد که می توان به استناد هریک از آنها قرارداد

خواهان کیست
دعاوی حقوقی

خواهان کیست؟

تابحال پیش آمده است که دادخواستی را پر کنید؟ اگر این کار را انجام داده باشید، حتما عنوان خواهان را

خوانده کیست
دعاوی حقوقی

خوانده کیست؟

به طور خلاصه خوانده دعوا کسی است که در دادگاه حقوقی علیه او شکایتی شده است و او باید پاسخگو

چگونه اعسار را رد کنیم
دعاوی حقوقی

چگونه اعسار را رد کنیم

یکی از مشکلات اصلی افراد در هنگام طرح هرگونه دعوا بحث پرداختن هزینه های دادرسی می باشد. اگر چه بعد

خیار تعذر تسلیم چیست
دعاوی حقوقی

خیار تعذر تسلیم چیست ؟

پایبندی و متعهد بودن به یک قرارداد از مهم ترین دغدغه های هر شخصی در هنگام انعقاد قرارداد می باشد.