تنظیم سند رسمی خودرو

تنظیم سند رسمی خودرو

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو اصولاً خساراتی هم در قرارداد هست که به عنوان وجه التزام و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد می توان از فروشنده درخواست کنید و اگر خودرو در رهن باشد میتوان فک رهن بعلاوه تنظیم سند رسمی خودرو را همزمان در یک دادخواست تقدیم دادگاه نمود به هر حال با توجه به شرایط دعوا باید توجه داشته باشیم که دعوا و خواسته دعوا کامل مطرح شود تا مجدداً مراحل دادگاهی تکرار نشود.در خصوص این دعوا کتابی تحت عنوان « دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در رویه دادگاهها » توسط انتشارات چراغ دانش به چاپ رسیده است.
این کتاب کتاب کاربردی است که نمونه دادخواست بعلاوه نظرات مشورتی و نمونه رای دیوان و آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در آن گردآوری شده است پیشنهاد می کنیم تهیه کنید.

  • شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۱۴۲
  • تاریخ: ۱۴/۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

دعوا آقای (م.ر.) فرزند (الف.) به طرفیت خانم (ف.ب.) فرزند (الف.) به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودروی پژو ۴۰۵ به شماره پلاک … با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد، بدین شرح که خواهان اظهار نموده است خوانده یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ به شماره پلاک اعلامی به اینجانب فروخته است و ثمن را دریافت نموده است ولی نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است و خواستار محکومیت خوانده شده است خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که قبول دارد که مبایعه‌نامه را امضا کرده است، همان روز قرار شد که طرفین به دفترخانه بروند و خواهان کل ثمن معامله را پرداخت کند و سند به نام وی تنظیم شود، با یکدیگر به یک دفترخانه اسناد رسمی رفتند سر دفتر از وی خواسته است که سند انتقال و تعویض پلاک را امضا کند وی چون خواهان هیچ مبلغی بابت ثمن پرداخت نکرده بود سندی توسط وی امضا نشده است و خودرو نیز توسط وی تحویل خواهان نشده است، خواهان خودرو را به بهانه اینکه می‌خواهد به مکانیک و صافکار نشان دهد برده است و دیگر به خوانده مسترد نکرده است و اصلاً هیچ مبلغی بابت ثمن دریافت ننموده است خواهان در شعبه حضور ندارد دلیل و مدارکی که حکایت از پرداخت ثمن باشد ارائه ننموده است با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت ثمن توسط خواهان است و تا زمانی که این مهم انجام نشود امکان تنظیم سند وجود ندارد دادگاه دعوای مطروحه بدین شرح را مسموع ندانسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران – شریفی

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ر.) نسبت به دادنامه شماره ۸۸۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ صادر شده از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی خودرو پژو ۴۰۵ به شماره پلاک… با احتساب خسارت دادرسی قرار عدم استماع دعوای اصدار یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد قرارداد تنظیم شده فی‌مابین طرفین به شرح صفحه اول و تأیید صحت و اصالت آن از طرف تجدیدنظرخوانده که از فروش خودرو مزبور به وسیله خانم ف.ب. به تجدیدنظرخواه حکایت دارد و ادعای عدم پرداخت ثمن نمی‌تواند دلیل عدم تعهد تجدیدنظرخوانده به انتقال سند رسمی خودرو باشد و ایشان می‌تواند نسبت به مطالبه ثمن در صورت عدم پرداخت آن از طریق مراجع قانونی اقدام نماید، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین ارسال می‌دارد. این رأی قطعی است.

[quote]موفق تر عمل کنید: الزام به تنظیم سند رسمی[/quote]

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

سند رسمی خودرو

اجرای حکم الزام به تنظیم سند خورو

اگر شما دعوای الزام به تنظیم سند خودرو در دادگاه مطرح نموده اید و دادگاه بعد از رسیدگی شما را محق دانست و رای به نفع شما صادر گردید.اگر این رای غیابی باشد شما تکلیف دارید جهت اجرای رای ضامن بسپارید اگر رای حضوری باشد نیازی به سپردن ضامن نیست.

در مرحله اجرا، اولین کار این است که شما یک تقاضای تشکیل پرونده اجرا و ابلاغ رای به محکوم علیه را از دادگاه صادرکننده بخواهید در اصطلاح حقوقی به این میگن تشکیل پرونده اجرایی و بعد از اینکه پرونده اجرا تشکیل و برگه اجرایی به طرف مقابل ابلاغ گردید
به طرف ۱۰ روز فرصت داده می‌شود تا به دفتر خانه ای که شما معرفی کردید مراجعه و سند را به نام شما منتقل کند.در صورتی که مهلت مقرر قانونی یعنی ده روز بگذرد و فروشنده خودرو یا محکوم علیه به دفترخانه مراجعه نکند شما از دادگاه تقاضا می کنید که نماینده دادگاه برای تنظیم سند رسمی خودرو شما به دفترخانه مراجعه کند.