۸۸۴۱۰۰۵۷ – ۰۲۱

دعوای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دادگستری می‌باشد. در یک وضعیت معمولی برابر مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک برابر مقررات به او منتقل شده است.

اما کم نیست مواردی که بین دارندگان سند عادی و حتی دارنده سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکیت اختلاف حادث می‌گردد، در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود.

تماس-با-گروه-وکلای-سناسند اصلاحات اراضی نشان از مالکیت است

در پاسخ باید گفت وجود سند مالکیت اصلاحات اراضی در دست شما نشان از مالکیت شماست چون این قانون و تکلیف قانونی است و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست ولی به هر حال اگر اصلاحات اراضی صورت گرفته و شما سند دریافت نمودید می توانید بر اساس مقررات تقاضای سند رسمی مالکیت از اداره ثبت محل بکنید.

دارنده مدارک مربوط به اصلاحات اراضی می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت محل خود تقاضای سند را بکند در این صورت اداره ثبت اسناد و مدارک وی را بررسی و بعد از جانمایی ملک و تحقیق و معاینه محلی و سایر مقدمات ثبتی برای وی سند تک برگی صادر خواهد نمود.

اثبات مالکیت با سند اصلاحت اراضی طرح دعوای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد، غالب قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛

لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها مطابق مواد ۴۷ و۲۲ فردی را مالک می‌شناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست و عقیده صاحب‌نظران مخالف با دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک ثبت شده بر این است.

که در صورتی که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک هم‌زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده ۲۲ دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می‌کند.

اما در مورد اراضی و املاک ثبت نشده، امکان طرح چنین دعوایی از دید غالب صاحب‌نظران وجود دارد در پاسخ به ایراد حقوق‌دانان در خصوص عدم قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی گفته شده که ایراد و انتقاد اظهار شده صحیح به نظر نمی‌رسد؛

چرا که با صدور حکم اثبات مالکیت در حقیقت اعتبار سند رسمی قبلی از بین رفته و با وجود تاریخ مؤخر حکم بر اثبات مالکیت، سند قبلی اثری ندارد.

به واقع مطلب مطروحه نمی‌تواند پاسخ کاملی بر انتقاد مخالفین اثبات مالکیت در حوزه املاک ثبت شده باشد؛ زیرا در هر حال وجود دو سند متضاد به ظاهر معتبر در مورد یک ملک در ید افراد جامعه چه بسا اعتبار و اهمیت اسناد رسمی را زیر سوال ببرد و مردم را نسبت به این اسناد بی‌اعتماد نماید؛

اما پر واضح است که پاک کردن صورت مسئله راهکار حل مشکل نیست همان‌طور که اقلیتی از قضات نیز با شرایطی عقیده بر پذیرش این دعوی دارند.

تماس-با-گروه-وکلای-سناشرایط دعوای اثبات مالکیت

صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی معمول در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌نماید که به نظر می رسد لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:

۱وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند؛ چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است.

یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

۲اثبات اعتبار قرارداد

عنوان انتخاب شده از باب تقرب به ذهن است؛ چرا که با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و مستنداً به اصالت الصحه این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید.

و اگر دلیلی از طرف خوانده بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛ چراکه امکان دارد قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد؛

لیکن با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ لذا با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.آرا مربوط به دعوای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت

 رای اثبات مالکیت با سند عادی

عدم ثبت ملک مانع از رسیدگی به اصل مالکیت ملک نیست.

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، در مورد رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که به ثبت نرسیده از شعب دیوان‌عالی کشور آراء معارض صادر شده و رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده که رسیدگی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضائی ایجاب می‌نماید.پرونده‌های مربوط و آراء صادره از شعب دیوان‌عالی کشور به این شرح است:

۱- به حکایت پرونده ۱۹-۱۵-۴۹۷۶ شعبه‌ی پانزدهم دیوان‌عالی کشور آقایان حسین … و عباس … و غیره به طرفیت آقایان حسین … و محمد … به خواسته‌ی اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین در دادگاه حقوقی ۱ سبزوار اقامه‌ی دعوی نموده‌اند و در دادخواست خود نوشته‌اند مالک یک قطعه زمین واقع در حسن آباد می‌باشد.

حدود این زمین مشخص است و بیش از ۵۰ سال در آن به کشت و زرع شده و اینک که برای اخذ پروانه حفر چاه به اداره آبیاری مراجعه گردیده، اداره آبیاری از جهت این‌که زمین مزبور به ثبت نرسیده و پرونده ثبت و سند مالکیت ندارد.

از دادن پروانه خودداری و مالکین را برای اثبات مالکیت خود به دادگاه دادگستری هدایت نموده، لذا درخواست معاینه و تحقیقات محلی می‌شود تا با احراز تصرفات مالکانه حکم بر مالکیت خواهان‌ها در قطعه زمین مزبور صادر شود.

اثبات مالکیتدادگاه حقوقی ۱ سبزوار دعوی مالکیت خواهان‌ها را در قطعه زمین مزبور از آن جهت که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را به شماره۱۶/۱۶ مورخ ۲۱/۱/۶۹ صادر کرده است.

خواهان‌ها از رأی مزبور درخواست تجدیدنظر نموده‌اند و شعبه‌ی پانزدهم دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره۷۸/۱۵-۲۵/۲/۷۰ را به این شرح صادر نموده است.

«با ملاحظه دادنامه تجدیدنظر خواسته و مبانی آن و محتویات پرونده اعتراضات تجدیدنظر خواهان و موجبات تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که بر ارکان این دادنامه خللی وارد آورد؛ لذا دادنامه تجدیدنظر بدون اشکال است و این دادنامه به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ا و۲ و ماده ۱۰ از قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها ابرام می‌شود.»

۲- برطبق پرونده کلاسه ۶-۲۲-۵۱۲۴ شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور آقایان محمد ابراهیم … و حسن … به طرفیت آقای علی اکبر … به خواسته‌ی اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین برای اخذ پروانه‌ی حفر چاه آب در دادگاه حقوقی ۱ سبزوار اقامه‌ی دعوی نموده و نوشته‌اند.

در یک قطعه زمین ملکی خود پروانه حفر چاه آب گرفته و مدت یک سال از آن استفاده کرده‌اند و به علت کمی آب چاه از اداره آبیاری تقاضای پروانه‌ی جدید در محدوده همین زمین داشته‌اند.

این مطلب را از دست ندهید:دعوی اثبات مالکیت با سند عادی

وکیل پایه یک دادگستریدادخواست اثبات مالکیت با سند عادی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع صدور حکم بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مالکیت نسبت به دو دانگ پلاک ثبتی شماره ……. مجزا شده از اصلی ……. واقع در بخش …… با کلیه اعیانی و متعلقات
دلایل و منضمات دلایل و منضمات دادخواست: ۱- صورت‌جلسه عادی تقسیم اموال ۲- استشهادیه

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رسانم،

۱- اینجانب با سه تا برادر خویش بیش از ۴۰ سال به‌صورت شراکتی کار کرده و هرکدام از شرکا از پول مشترک، ملکی را به نام خود خریداری نموده‌اند.

۲- مطابق صورت‌جلسه مورخ …… اموال مشترک تقسیم گردیده و آپارتمان موضوع خواسته واقع در نشانی تهران ……… که از اموال مشترک؛ اما به نام خوانده محترم خریداری شده است نیز تقسیم گردیده است.

۳- متأسفانه علی‌رغم اقرار خوانده به خرید پلاک فوق‌الذکر از پول مشترک و امضاء ذیل صورت‌جلسه و تقسیم‌نامه عادی مورخ یادشده با مراجعات مکرر حاضر به قبول مالکیت و تنظیم سند به نام اینجانب نیست؛ لذا با تقدیم این دادخواست ضمن درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به دو دانگ مشاع از پلاک فوق‌الذکر الزام خوانده به تنظیم سند دو دانگ مشاعی پلاک یادشده مورد استدعاست.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

اثبات مالکیت,طرح دعوی علیه متصرف پس از اثبات مالکیت

دعوی مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هیأت حل اختلاف مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مالی و دعوی ابطال نظریه هیأت ماده واحده قانون مراتع و جنگل‌ها غیر مالی است.

وکیل پایه یک دادگستریدعوای اثبات مالکیت مالی است یا غیر مالی

ملاک تشخیص مالی بودن یا غیر مالی بودن دعوی حقوقی نتیجه حاصله از آن است. بنابراین، در مورد دعوی راجع به مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم توافق، متقاضی را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت می‌نماید با طرح دعوی چون خواسته اثبات مالکیت است دعوی مالی خواهد بود.

اما در مورد دعوی رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات هیأت ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده ۱۲ قانون زمین شهری چون اعتراض به تشخیص است دعوی غیر مالی است.

در مورد املاک ثبت شده دعوی اثبات مالکیت بر خلاف سند رسمی قابل پذیرش نیست.

 تفاوت دعوای اثبات مالکیت با املاک ثبت شده و یا ثبت نشده

مطابق مقررات ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده قابل پذیرش نیست، اعم از این که دعوی تضییع حق مذکور به عنوان مطالبه قیمت باشد یا هر عنوان دیگر.

بنابراین، در مورد املاک ثبت شده، دعوی اثبات مالکیت برخلاف سند رسمی قابل پذیرش نیست؛ اما در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی چون تثبیت مالکیت اشخاص براساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک ممکن است،

متقاضی باید براساس مقررات مزبور عمل کند مگر این که درخصوص مالکیت اختلاف باشد که در این حالت با توجه به این که دادگستری مرجع رسمی تظلمات می‌باشد،

رسیدگی به اختلاف طرفین نه تنها منع قانونی ندارد بلکه در زمره تکالیف قانونی دادگاه‌های عمومی است.نشست های قضایی دعوای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت اموال غیر منقول

املاک و اموال غیرمنقول یا دارای سابقه ثبتی هستند یا فاقد سابقه ثبتی. در دعاوی مالکیت نسبت به املاکی که سابقه ثبتی ندارند ملاک مالکیت افراد، ماده ۳۵ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد.

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. و ماده ۳۷ قانون نقل و انتقالات این املاک را مورد بحث قرار می‌دهد و نقل قانونی چیزی نیست جز همان عقود تملیکی.

بنابراین، دعوای اثبات مالکیت در املاک فاقد سابقه ثبتی فقط و فقط قابلیت استماع را دارد و اثبات آن با سند عادی و سایر ادله قانونی و یا هر یک از آن‌ها امکانپذیر است.

با این اوصاف برای اثبات نقل و انتقالات چنین املاکی سند عادی نیز جزء ادله اثباتی قرار دارد مانند اقرار، شهادت و …اما در املاکی که سابقه ثبتی دارند و جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است و سند مالکیت به نام اشخاص صادر شده است ملاک مالکیت افراد ماده ۲۲ قانون ثبت است.

اثبات مالکیت با سند عادی

ماوقع بین مواد ۱۰ الی ۲۴ قانون ثبت، جریان ثبتی است. قانونگذار جریان ثبتی را از مالکیت ثبتی جدا کرده است. پس از انقضاء مواعد ۹۰روز و ۳۰روز (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) هیچ اعتراضی پذیرفته نیست (چه حقوقی و چه جزائی) جریان ثبتی تحت شرایطی قابل اصلاح یا ابطال است؛

مثلاً آگهی نشده باشد و مالکیت ثبتی تحت شرایط خاص موضوع مواد ۱۰۵ الی ۱۱۷ قانون ثبت قابل بررسی و ابطال است؛

مثلاً در اظهارنامه امضای مالک را جعل کند و سند ثبتی به اسم او صادر شود که ورود به این موضوعات خارج از بحث است. ممنوعیت پذیرش اسناد عادی در مورد املاک دارای سابقه ثبتی آنچه در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت است ممنوعیت پذیرش اسناد عادی به عنوان دلیل مالکیت است.

اگر فردی به استناد مبایعه‌ نامه عادی دادخواست خلع‌ید بدهد قابل پذیرش نیست؛ اما تعهداتی که ضمن اسناد عادی می‌شود هیچ ممانعتی با مقررات مواد مذکور ندارند. قانون‌گذار به صراحت در ماده ۴۸ قانون ثبت می‌گوید به سند عادی توجه نمی‌شود نگفته است به عقد بیع توجه نمی‌شود.

بنابراین، در نقل و انتقالات املاک دارای سابقه ثبتی ادله احراز و اثبات شامل اقرار – سند رسمی – شهود و قسم است. اثبات در اداره ثبت اسناد و املاک است. احراز با ادله است.

چرا وقتی نقل و انتقالات املاک دارای سابقه ثبتی را با ادله اثبات کردیم (غیر از سند رسمی) نمی‌توانیم حکم به خلع‌ ید بدهیم چون هنوز در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع به دفتر املاک منتقل نشده است و همچنان در مالکیت مالک اولیه باقی است و قائل به دو مالکیت نسبت به یک چیز می‌شویم.

یکی خواهان امروز و یکی هم مالک موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت که تالی فاسد به وجود می‌آید.

منظور از احراز و اثبات موضوع رأی وحدت رویه احراز تصرفات با ادله و اثبات در اداره ثبت اسناد و املاک در دفتر املاک است و این دو عبارت مترادف نیستند بلکه دو مقوله جدا از هم هستند وقتی در اداره ثبت در دفتر املاک مالکیت وی معلوم شود خلع‌ید می‌دهیم. دعوی اثبات مالکیت منصرف از دعوای اثبات وقوع عقد بیع است.

قوانین و مقررات دعوای اثبات مالکیت

(دعوای اثبات مالکیت)قانون مدنی

ماده۳۰- هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه گونه تصرف و اِنتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده۳۲- تمام ثمرات و متعلقات اموال مَنقوله و غیرمَنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مالِ مالکِ اموال مزبوره است.

ماده۳۳- نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این‌که نما با حاصل از اَصله یا حَبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اَصله یا حَبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده۳۴- نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد.

ماده۳۵- تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

ماده۳۶- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده۳۷- اگر متصرف فعلی اِقرار کند که مِلک سابقاً مال مُدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این‌که ثابت نماید که مِلک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده۳۸- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

ماده۳۹- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حَفری که در زیر زمین است مِلک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

ماده۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

 1.  قصد طرفین و رضای آن‌ها؛
 2. اَهلیت طرفین؛
 3. موضوع معین که مورد معامله باشد؛
 4. مشروعیت جهت معامله.

ماده۱۹۱- عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.

ماده۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده۱۹۳- انشای معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مُبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.وکیل پایه یک دادگستری

22 پاسخ

 1. باسلام.هزینه ونحوه گرفتن وکالت تام الاختیارجهت گرفتن سند رسمی از قباله ده ۲۰ برای جهاد کشاورزی بعنوان مجری اجرای مستثناعات اصلاحت اراضی ده ۴۰.
  برای ۵ تن از ورثه مالک اراضی غیر مزروعی در تبصره قانون اصلاحات اراضی مزروعی که برای ان سندی مبنی بر متن سجلا عینا در دفتر اسناد رسمی موجود بوده!
  وما ۲/۷ از ان اراضی مزروعی را سند املاک مزروعی مشاع قطعی ان را گرفتیم.وبرای اراضی غیر مزروعی ان تقاضای ثبت سند با موافقت جهاد کشاورزی را داریم.
  در صورت امکان راهنمایی نمایید.

 2. نحوه میزان هزینه ومدارک(بجزاصل قباله که موجودست)مورد نیازلرای اینکه دفترخانه قباله مذکور را جهت ارائه به جهاد.بما بدهد!
  چیست وچقدراست.ایا به تعدادورثه بستگی دارد!؟ودفتر (هنوز جواب جهاد ی نیست!وکالت تام یا حضور تمام ورثه نیازاست.

 3. با سلام. در همسایگی ما خانواده ای هستن که شروع به ساخت کاملا غیر قانونی طبقه دوم طی کردن.اونم با جوش دادن آهن و پروفیل و ورق گالوانیزه.حیاط رو هم طاق زدن و تیر آهن هاشون و انداختن رو دیوار ما.ما اعتراض کردیم و گفتیم این دیوار تو ملکیت ماست.من استعلام از دفتر ثبت اسناد و املاک گرفتم و بهم گفتن اگه ابعاد ملکتون تو سند جوری که پشت به پشت دیوار دقیق مثل قدیم ذکر شده باشه یعنی دیوار در ملکیت شماست و ب شهرداری اعلام کنین ساخت و ساز غیر مجاز و میان تخریب میکنن.اما الان ۲۰ روزه هیچ اقدامی نشده. خوندس.در ضمن صاحب اولی این ملک که عموی بنده بوده به تازگی یک اقرار نامه محضری به ما داده و عنوان کرده و گفته دیوار و ستون ها مال پدر بنده است و من هیچ حقی نسبت به اون دیوار ندارم و از سمت ملک خودم هیچ ستون و دیواری کار نکردم از اول.الانم میگن برین شورای حل اختلاف.اما میدونم اونجا و هم تو ناحیه منطقه آشنا دارن.لطفا راهنمایی کنید چجوری میتونم اقدام کنم تا تخریب کنن ساخت و ساز غیر مجازشون رو و تصرفات دیوار رو هم بردارن.ممنون میشم

  1. سلام اگر خودتان بدون حکم دادگاه، آن آهن و تیر و …را تخریب کنید جرم است و باید از مراجع قانونی پیگیری کنید.
   اگر درشورا حکم غیر قانونی صادر شود شما حق اعتراض در دادگاه و مرجع بالاتر را دارید.

 4. سلام زمینی را که در نزدیکی دریاست قطعه بندی کردند و به چند نفر فروختند . زمین فوق در دادگاه رای مثبت بنفع صاحب زمین صادرشده یعنی متعلق به منابع طبیعی نیست . ضمنا شنزار هم است . حتی در سال ۹۱ و ۹۲ محوز ساخت بعضی از مالکان گرفتند . ولی بعد باز منابع طبیعی دست روش گذاشته و نمیزاره کسی خانه ای بسازه چه کار میشه کرد . صاحب قبل قعطه بتدی بعد از گرفتن رای دادگاه سند هم گرفته . لطقا جواب بتده را بدید . تشکر

 5. سلام پدر بزرگ بنده در ملکی زراعی کار می کرد مالک آن ملک حدود ۵۰ سال پیش به دلیل نداشتن اولاد و ورثه ، طی دست نویسی ملک را به پدر بزرگ بنده اهداء کرد ولی متأسفانه دست نویس مفقود شده و تنها چیزی که هست ملک و نام پدربزرگ بنده روی آن ملک مانده است یعنی اگر در منطقه سراغ اراضی حیدر را بگیرید آدرس ملک را دقیق دریافت خواهیم کرد
  حال سوال اینجاست که چگونه می توانیم ملک مزبور را سند کنیم البته پدربزرگم حدود ۳۰ سال پیش به رحمت خدا رفته است
  لطفا راهنمایی فرمایید

 6. با سلام و خسته نباشید، یک آپارتمان ساز بصورت مشارکتی اقدام به ساخت منزل ما نمود،در زمان بستن قرار داد تفکیک واحدها هم مشخص شد، بعد از ۳ ماه آپارتمان ساز کلاه بردارقبل ازگرفتن جوازساخت اقدام به فروش یکی از واحدهای ما نمود و بعد از ۳ ماه دوباره همان واحد را فروخت(واحد ما را دوبار فروخت) حالا آپارتمان ساز به دروغ اقرار کرده ک اشتباه کردم ولی خریدار دوم اصرار بر مالکیت ملک دارد و از هر دو طرف(ما و آپارتمان ساز) شکایت کرده و کار را دادگاهی کرده،از آنجایی ک بنگاه دار همدست آپارتمان ساز بوده موقوع فروش مال غیر مشخصات ثبتی، فرعی، اصلی را وارد نکردن حتی آدرس هم دقیق نیست و مهر و امضای بنگاه نشده، ملک ما قبل از ساخت مشارکتی دارای سند بود ک تمام مشخصات آن در قولنامه اولیه ما وارد شده، سوال من اینست ک آیا فروش قبل از جواز ساخت جرم نبوده؟؟ آیا خریدار دوم بدون هیچ مشخصاتی ک شکایت کرده می تواند رای دادگاه را به نفع خود کند؟؟ ملکی ک دارای سند به اسم پدرم بود در جریان دادگاه تأثیری دارد؟؟ (بازپرس خیلی گیجه)

  1. سلام با توجه به گسترده بودن ابعاد پروندتون و اخذ توضیحات بیشتر تماس بگیرید وکلای ملکی راهنماییتون میکنند.۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 7. سلام وقت بخیر.مادربزرگ اینجانب دوبارشوهرکرده که از شوهر اولی ۴ پسر ودو خواهروازشوهر دومی ۳پسرویک خواهر دارند.ازشوهر اولی مایملکی داشته وشوهر اولی درسال ۱۳۳۵ فوت نموده است وپسران دران زمان یه نام خودشان سند مشاع زدند وخواهران ومادرشان را ازارث محروم کردند وعلارغم دادخواستی برادران ناتنی مبنی برسهم الارث مادرم ازدادن این سهم امتناع می کنند مبتی براینکه سند به اسم خودمان بوده و ارثی ازما ندارد ولی ازآن طرف برادرهای ناتنی ما خودشان ازمادرشان سهم ارثشان راازارث شوهرمادرشان(پدرمتوفی بنده) می خواهند که فعلا دردست حریان است. با توجه به این مبحث سندمانع ارث موارث می شود یانه؟ زیرا به دلایل وشواهد زمین ها متعلق به پدرشان بوده است اما می گویند سند به اسم خودمان می باشد. درضمن یاداوری کنم که با توجه به اینکه ارث درذیل احوال شخصیه می باشدبنده سنی مذهب می باشم.اگر مقدوراست راهنمایی گنید.

 8. با سلام بنده زمینی با سند قطعی ثبت اسناد از فروشنده خریداری نموده ،که از قرار معلوم زمین از مجموعه اراضی زمین شهری می باشد سوال بنده این است که با توجه داشتن سند قطعی ایا مسکن شهرسازی که ادعای عدم واگذاری نمایند زمین را تصاحب کند .توجه که زمین مذکور الان به خانه تبدیل شده و همچنین پس از بررسی در ثبت اسناد شهرستان دارای مدرک و ادله می باشد.در صورت شاکی شدن فروشنده قبلی باید جواب گو باشد؟ با تشکر

 9. با سلام و احترام ، پدربزرگ بنده چند تا ملک موروثی دارد که پلاک ثبتی به نام پدرش می باشد. پدربزرگم دو برادر داشت که هر کدام مالک دودانگ از املاک مورد نظر بوده و آنها اوایل دههٔ هفتاد با مراجعه به بنیاد علوی و طی مراحل اداری برای سهم خود سند مالکیت گرفتند ولی پدر بزرگ من هزینه های مورد نظر را به حساب بنیاد سال ۶۹واریز کرد ولی به دلیل عدم توجه پیگیر اخذ سند نشد . حالا ما رفتیم کل اسناد مالی را از بایگانی بانک ملت(نماینده توسعه و عمران) گرفتیم و بانک هم نامهٔ رسمی زده به بنیاد و ذکر کرده که پدربزرگ من هیچگونه بدهی ندارد و همان موقع مبالغ مورد نظر را پرداخت نموده ..ولی متأسفانه دفتر حقوقی بنیاد مستضعفان استان گلستان به دلایل مختلف از انجام روند اداری و معرفی پدربزرگم به ادارهٔ ثبت اسناد برای گرفتن سند سر باز می زند . خواهشمند است راهنمایی بفرمایید راهکار قانونی اجبار بنیاد جهت فک رهن و معرفی به ثبت اسناد چیست . ممنون از لطف شما.

  1. سلام: باید دادخواستی مبنی بر الزام به فک رهن به طرفیت بنیاد به دادگاه تقدیم نمایید.

 10. باسلام وقت بخیر زمینی را پدر بزرگ من در سال۸۶ به مادرم هبه کرده بود و هم اکنون نیز در ید مادر بنده می باشد خاله اینجانب به استناد برگه ای که در سال ۹۴ از مادر من نمی دانم چه جوری گرفته که مادر مرتباً انکار می کند که همچون برگه ای را امضاء کرده باشد در متن نوشته ای که در ید خاله بنده هست نوشته که زمین موصوف به عنوان جهیزیه به خاله ام بخشیده شده است حال خاله ام بعد از گذشت ۱۴ سال مالکیت مادرم ادعای اثبات مالکیت را مطرح نمودند و می گویند زمین برای من است چه باید بکنیم

  1. سلام: می توانند نسبت به انکار این امضا اقدام نمایند و طرف نیز باید اثبات نماید که بابت جهیزیه بوده است.

 11. سلام پدر من در روستا زمین کشاورزی از پدربزرگم خریداری کرده است.که چون پدربزرگم در آن دوره در روستا نبوده سند اصلاحات ارضی را به نام برادرش که عموی پدر من هست می‌زنند.عموی پدرم هم زمین را به ما داده و ما هم استشهادی محلی گرفتیم.
  اما منابع طبیعی در سال ۵۳ در آگهی قرار داده و ملی اعلام می‌کند.با توجه به اینکه زمین ما در محدوده قانونی روستا است و دورتادور آن زمین کشاورزی است.اما حالا کارشناس های دادگستری پس از شکایت ما از منابع طبیعی ۵هزار متر از زمین ما را از ۷هزار متر ملی اعلام کرده و ۲هزار متر را به ما دادند.و تجدید نظر هم با رانت منابع طبیعی همین رای را قطعی اعلام کردند.
  آیا سند قدیمی اصلاحات ارضی اعتبارش بیشتر از حکم دروغین اینها نیست
  .آیا هنوز می‌توانیم بر اساس سند اصلاحات ارضی که ثبت دادگستری است و ۲۶ سهم آبی و خشکه از ۱۷هزار سهم در یکی از روستاهای مازندران میباشد پافشاری کرده و از اجرای حکم سرباز زنیم.با توجه به اینکه زمین ما بنابر نظر کارشناسهای دادگستری در دهه ۴۰ در لکه سفید است و چندین مورد از ۲۴ مورد مستثنیات را داراست.اما متاسفانه در نتیجه گیری نهایی به زیان ما نتیجه گیری کردند.

 12. سلام من پدرم سند قطعی غیر منقول حدود ۲۱هکتار دارد ۱۴هکتار ان را به زور گرفتن الان وکیل گرفتم ولی چقدر پول گرفته ازمن ولی با خوش نشین معامله کرده ۹هکتار زمین دادن به وکیل کارکرده که با پارتی بازی قانون به من هیچ اعتنایی نمیکند درضمن سند من مشاع میباشد ۳۳نفر کشاورز هستیم هرکدام نفری ۶هکتار دارن تا ۸هکتار ولی تنها من اقدام کردم اینم وکیل نامرد هم وکیل من شده هم وکیل خوش نشین حکم از رهبری امده اول به ثاحب نسق برگرده چنان زمینی باقی امد بین خوش نشین مالک تقسیم شود ولی کلا برعکس داره اجرا میشه قانون استان فارس که گل بلبل این دونفر که شده نماینده خوش نشین یکشون بیمه ایران نمایندگی داشت که به جرم کلا برداری چندسال زندان بود یکی دیگر ۴هکتار فروخته توشهر ۱۵سال پیش داده خونه مقازه الان باز همان کاردارن میکنن یه راهنمای کنید باید چطور محکومشون کنم زمین برون زیر نظر بنیاد مستضعفان یعنی قانون ما انقدر بی سروصاحب که هرکه دلش بخواد همه کاری میتونن کنن

  1. من داری سند قطعی غیر منقول میباشم ولی وکیل با طرفندی داره زمین کشاورزی من را میگیرد من باید چکار کنم سند برای اصلاحات ارضی میباشد که خرید وفروش ان ملک به نام پدرمن است الان یه وکیل چرا به این راحتی میخواد ملک من بگیر قانون راحت هوای اورا دارد تا من که صاحب زمین سند هستم درسند من هم ذکرشده شمال جنوب شرق غرب همجوار این ۶هکتار که الان دارم هست لطفا راهنمای کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *