دعاوی کیفری

عفو رهبری چه شرایطی دارد
دعاوی کیفری

عفو رهبری چه شرایطی دارد؟

عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی محکومیت مجرمان بخشوده می شود یا اینکه تعقیب آنان موقوف

مجازات توهین به وکیل دادگستری
دعاوی کیفری

مجازات توهین به وکیل دادگستری

جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی افراد است. جرم توهین یا ساده است یا مشدد. جرم توهین ساده،