دعاوی ملکی

خسارت زدن توسط وکیل، گرفتن خسارت از وکیل مقصر
دعاوی ملکی

مطالبه خسارت از وکیل مقصر

مطالبه خسارت از وکیل زمانی امکان پذیر است که تقصیر وکیل و عدم رعایت مصلحت توسط موکل ثابت شود. از

دعاوی ملکی

تبدیل سند عرصه به اعیان

تبدیل سند اعیان به عرصه و چگونگی آن را در این مطلب بیان خواهیم کرد. طبق تعاریف به عمل آمده

اراضی موات چیست
دعاوی ملکی

اراضی موات چیست؟

اراضی جمع ارض به معنای زمین است و موات هم معنای بی جان و مرده می دهد. لذا راضی موات

تفاوت افراز و تفکیک و تقسیم
دعاوی ملکی

تفاوت افراز و تفکیک و تقسیم

برای مقایسه بین افراز و تفکیک باید برخی مفاهیم را بشناسیم.مثل مال مشاع، مالی است که چند مالک دارد و

آثار ثبت ملک در دفتر املاک
دعاوی ملکی

آثار ثبت ملک در دفتر املاک

ثبت کردن مالکیت اموال از جهت اثبات مالکیت و اطمینان از عدم تعدی در افراد به حقوق مالکیت فرد بسیار

نحوه استعلام ملک از شهرداری و ثبت اسناد قبل از خرید
دعاوی ملکی

نحوه استعلام ملک از شهرداری

 استعلام ملک از شهرداری :خرید و فروش ملک با توجه به آن که امروزه سرمایه زیادی را می طلبد و