دیه پارگی پرده بکارت دختران چه شرایطی دارد

دیه پارگی پرده بکارت دختران

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در این مقاله به بررسی دیه آسیب به پرده بکارت و از بین رفتن آن و همچنین دیه یکی شدن دو مجرای ادرار و حیض که به آن افضاء گفته می شود خواهیم پرداخت.

مطابق قانون مجازات اسلامی، دیه از بین رفتن پرده بکارت در مواد ۶۵۸ تا ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است به این نحو که در صورت عدم رضایت زن، مهرالمثل ثابت می شود و در صورت رضایت به از بین رفتن بکارت نیز چیزی ثابت نمی باشد.

بنابراین وفق ماده (۶۵۸ قانون مجازات اسلامی) برای تعیین دیه از بین رفتن بکارت باید دو حالت را در نظر گرفت:

  • حالت رضایت زن
  • حالت عدم رضایت زن.

دیه از بین رفتن پرده بکارت در صورت عدم رضایت زن

به موجب ماده ۶۵۸ قانون مجازات، هرگاه از بین رفتن بکارت غیر همسر با رابطه جنسی یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت او صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
مهرالمثل، نوعی مهریه است که بر اساس وضعیت اجتماعی، تحصیلی، شأن خانوادگی و… تعیین می شود.

بنابراین به موجب این ماده در صورتی مهرالمثل برای از بین رفتن بکارت ثابت می شود که شرایط خاصی وجود داشته باشد.

این شرایط به شرح زیر است:

  • این ماده فقط از بین بردن بکارت غیر همسر را شامل می شود.
  • لازم نیست از بین رفتن بکارت فقط از طریق نزدیکی صورت گرفته باشد بلکه به هر طریق دیگری نیز می تواند انجام شود.
  • زن، رضایت نداشته باشد.

دیه پارگی پرده بکارت دختران

از بین رفتن بکارت با رضایت زن

بنابراین در صورتیکه از بین رفتن بکارت با نزدیکی و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست. چنانچه شخصی که در اثر نزدیکی بکارتش را از دست داده دختر نابالغ یا مجنون یا به اکراه رضایت به نزدیکی داده باشد، و در اصل رضایت واقعی به زنا نداشته به منزله عدم رضایت است.

نکته) در صورتیکه به همراه از بین رفتن بکارت، آسیب دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را کنترل کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد. (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی)

 افضاء چیست؟

افضاء به معنای یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است. در خصوص دیه افضاء، میبایست بین افضای همسر و غیر همسر تفکیک کرد.

دیه افضاء همسر:

به موجب ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی دیه افضاء همسر به قرار زیر است:

  • در صورتی که همسر، بالغ و افضاء به وسیله ای غیر از نزدیکی باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
  • در صورتی که همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهریه و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است اگرچه او را طلاق داده باشد.

دیه افضای غیر همسر:

به موجب ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، دیه افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل است:

  • چنانچه شخص افضاء شده نابالغ یا مکرَه ( اکراه شده) بوده و افضاء به سبب نزدیکی باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در صورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء از طریق غیر نزدیکی باشد، دیه کامل زن و در صورت از بین رفتن بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.
  • هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق نزدیکی انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.
  • افضای ناشی از وطی به شبهه (نزدیکی اشتباه مرد با زنی که همسر او نیست) علاوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت از بین رفتن بکارت، موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید