دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت بازداشت پلاک ثبتی

در خصوص دعوای (الف.ف.) به طرفیت (م.ص.) و غیره به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۴۸۳۶ و ۳۰۵۰۶ و ۳۰۵۰۷ فرعی از ۸۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به این‌که به‌موجب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره ۶۴۵ مورخ ۱۱/۴/۹۱ پلاک‌های ثبتی موصوف در بازداشت بوده‌اند و لذا دعوی قابلیت استماع نداشته، مستنداً به ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ف.) با وکالت آقایان (ف.م.) و (م.س.) به طرفیت آقایان (الف.ف.) به ولایت از (ع.ف.) و سایر تجدیدنظرخواندگان به شرح ذیل دادخواست نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۳۶۷ مورخ ۱۸/۴/۹۱ شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی جزء پلاک ثبتی مورد درخواست، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعاوی مذکور نداشته، بنابراین، با پذیرش تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به ماهیت به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید