نمونه رای سرقت موبایل و نمونه شکوائیه

سرقت موبایل و ردیابی آن

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

سرقت موبایل امروزه به یکی از جرایمی تبدیل شده که روزانه هزاران مورد از آن اتفاق میافتید با توجه به نیاز هایی که کاربران در این خصوص دارند رای صاده میتواند مشکل بسیاری از عزیران را تا حد زیادی حل کند و با ردیابی گوشی تلفن همراه و ذکر سریال مربوطه و تعیین تماس‌گیرنده، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر ماهوی است.

وکیل پایه یک دادگسترینمونه رای سزقت موبایل و نحوه رد یابی گوشی همراه

در خصوص اعتراض آقای… دایر به سرقت موبایل نسبت به دادنامه شماره ۷۴۱ در تاریخ ۸/۶/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی تهران. با توجه به مندرجات پرونده. ملاحظه لایحه اعتراضیه و جواب اداره مخابرات و ردیابی گوشی و ذکر سریال مربوطه و تعیین تماس‌گیرنده ضرورت پیگیری

و ادامه رسیدگی و احراز سرقت و در صورت ثبوت امر سرقت، ضبط و استرداد و تعقیب سارق و مال‌خر مشخص است؛ بنابراین اعتراض وارد بوده با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند دوم قسمت «ب» ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار صادره نقض و جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهوی پرونده به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مسئولیت شرکای در جرم سرقت

پرسش: مسئولیت شرکای سرقت در رد مال مسروقه تضامنی است یا غیر تضامنی؟ در هر صورت مبنا و مستند آن چیست؟

 با توجه به اینکه اصل، عدم تضامن است و در مورد شرکای جرم تصریح به مسئولیت تضامنی نشده است، شرکای جرم سرقت را نمی‌توان متضامناً مسئول رد مال مسروقه دانست؛ بنابراین، اگر نصیب هریک از آنان معین باشد، باید همان مقدار را مسترد کنند و الا به تساوی مسئول رد مال می‌باشند؛ لذا نظر اکثریت مورد تأیید است.

کشف مال مسروقه در ید شخص در جرم سرقت

عدم انتساب جرم سرقت به صرف کشف مال مسروقه در ید شخص در جرم سرقت، صرف کشف مال مسروقه در ید شخصی ملازمه با سارق بودن وی ندارد؛ زیرا بر اساس حدس و احتمال نمی‌توان افراد جامعه را در معرض تحمل مجازات قرار داد.

در خصوص اتهام آقای (م.الف.) فرزند (ح.) دایر بر سرقت موضوع شکایت خانم (س.ح.) و (پ.س.) با عنایت به جامعه اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکیان خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و کشف کامپیوتر شخصی شاکیان در اتومبیل متعلق به متهم و پیامک‌های ارسالی از سوی متهم برای خانم (س.ح.) و کپی کردن فایل‌ها و عکس‌های خانوادگی توسط متهم و گزارش شرکت محل کار متهم و شاکی و دفاعیات غیرموجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، وقوع جرم محرز بوده.

و به استناد مواد ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و احتمالی و نیز تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص رد مال چون کامپیوتر سرقت شده و مسترد شده است موضوع منتفی است.

و راجع به اعتراض خانم (پ.س.) نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۴ تهران که به‌موجب آن راجع به ورود به عنف اعتراض را وارد ندانسته چون ورود به منزل دیگری به‌منظور سرقت مقدمه سرقت است و جرم جداگانه نیست؛ بنابراین از این قسمت اعتراض را غیر وارد دانسته و قرار عیناً تأیید می‌گردد.

 ثانیاً: در خصوص تکثیر فیلم‌های خانوادگی نظر به اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و پاک کردن فایل‌هایی از کامپیوتر شخصی وی حسب گزارش موجود در پرونده جرم محقق شده است؛ بنابراین این قسمت اعتراض وارد بوده و ضمن نقض، قرار جلب دادرسی صادر می‌گردد. رأی صادره در قسمت اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. در قسمت‌های اخیر قطعی است.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید