غیر قابل مطالبه بودن هزینه دادرسی در دیه

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: در مورد مطالبه دیه و یا مطالبه ضرر و زیان آیا هزینه دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟
طبق قانون مجازات اسلامی دیه مجازات محسوب می‌شود؛ بنابراین در مورد مطالبه آن هزینه دادرسی قابل وصول نیست.ولی مطالبه خسارات و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسی و مقررات مربوط به آن است.

مراجعه به محکوم‌علیه جهت اخذ مازاد دیه

تصادف دو وسیله نقلیه که به هر دو خسارت وارد شود طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شودو چنانچه تصادف منجر به فوت راننده مقصر باشد، خسارات وارده به طرف از ورثه قابل مطالبه است.

پرسش: در صورت تصادف دو وسیله نقلیه که خسارت مالی به وجود آمده،ولی خسارات جانی به وجود نیامده جبران خسارات چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسیله نقلیه، خسارات جانی و مالی به وجود آمده و راننده مقصر نیز فوت نماید خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتی که ورثه متوفای مقصر  تمکن مالی برای پرداخت خسارات نداشته باشند تکلیف چیست؟

چنانچه در جریان تصادف وسایل نقلیه خسارت مالی به یک یا هر دو وسیله وارد آید و هیچ‌گونه خسارت جانی و صدمه بدنی به اشخاص وارد نشود ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده و مطابق مقررات ماده مذکور عمل می‌شود. فوت کسی که دیه بر عهده اوست، مانع از آن نخواهد بود که علیه ورثه او در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوا شود، موافق رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ با عدم امکان تعقیب کیفری راننده متوفی مطالبه دیه در دادگاه عمومی قابل رسیدگی است، دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم‌له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه می‌تواند به محکوم‌علیه مراجعه نماید مگر آنکه هرگونه ادعایی را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد. در مواردی که ورثه تمکن مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد مادتین ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید