نمونه رای داوری در خصوص صلح و سازش

محدودیت داور در خصوص صلح و سازش

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

نمونه رای در خصوص محدودیت داور در  صلح و سازش در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدا منشی، داور نمی‌تواند به صدور رأی اقدام نماید.

وکیل پایه یک دادگستری

رأی شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص درخواست آقایان (ف.م.) و (م.ن.) و (ز.ب.) با وکالت آقای (ح.ف.) و نیز وکالت متعاقب آقای (ق.ح.) به وکالت از خواهان ردیف سوم به طرفیت شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا با وکالت آقای (س.ح.) و کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران، به خواسته حکم بر ابطال رأی هیئت داوری مورخ ۲۵/۱۱/۸۸، … علی‌هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده.

و توجه به آنکه رأی داوری کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران، به کلاسه شماره ۸۹/۱۳۱۷/ک که نتیجتاً دلالت بر آن دارد که «… خواهان‌ها هر کدام یک سهم از فروش زمین به اضافه مازاد پرداختی‌ها طبق جدول تنظیمی همراه با سود و نرخ تورم بانک مرکزی باید دریافت نمایند.

و همچنین هزینه دادرسی و مبالغ کارشناسی پرداخت شده از طرف خواهان‌ها را جمعاً به‌صورت کتبی اعلام می‌دارد که شرکت تعاونی را ملزم به پرداخت مبالغ مذکور می‌نماید و خواهان‌ها نیز پس از دریافت وجه مقرر در رأی صادره مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۶ اساسنامه از عضویت در شرکت تعاونی مسکن مبارزه با مواد مخدر خارج می‌گردند…»

و توجه به آنکه حسب مفاد، رأی داوری صادره و صدور رأی مذکور رسیدگی به ادعای خواهان‌ها را با استناد به آرای صادره از شعب ۱۱۹ دادگاه عمومی تهران و ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادخواست ارائه شده از سوی نامبردگان در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ و … اعلام و تعقیب گردیده است.

که بنا بر مراتب مذکور، درخواست اقامه شده از سوی خواهان‌ها در ارجاع امر موضوع اختلاف به داوری تصریحاً مبتنی بر «… رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال عملیات شرکت مذکور در فروش سهام مازاد بر میزان اساسنامه بدون اخذ مجوز از مجامع صالحه شرکت و …» بوده که با وصف اخیر با توجه به موظف بودن اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ماهوی در امر، موضوع درخواست و لزوم اجتناب و پرهیز از اتخاذ تصمیم و صدور رأی خارج از چارچوب خواسته،… آن‌گونه که مطابق با مقررات ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل بوده.

و مخالف با قوانین موجد حق نباشد که در غیر این صورت حسب بند یک ماده ۴۸۹ قانون مذکور باطل و واجد قابلیت اجرایی دانسته نشده است، … و از سوی دیگر از موارد بطلان و قابلیت اجرایی نداشتن رأی داوری وفق بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون مارالذکر صدور رأی از سوی داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است،

شمرده شده که داوران کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران مبادرت به انشاء و صدور رأی با مضمون دریافت سهم فروش زمین به‌علاوه سود و نرخ تورم و خسارات و … نموده‌اند، در حالی که محکوم به مقرر در رأی داوری، مغایر با موضوع خواسته و خارج از مطلب مورد ادعای خواهان‌ها که به شماره ۵۲۶- ۲۲/۴/۸۹ در دبیرخانه اتاق تعاون استان تهران به ثبت رسیده است.

بوده که از این حیث درخور نقض و بطلان خواهد بود،… و برخلاف استنباط وکیل شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا و نیز لایحه تقدیمی شرکت تعاونی مزبور به نحو منعکس در پرونده… لایحه شماره ۹۱۳ مورخ ۱۴/۷/۸۹ مثبوت در دبیرخانه اتاق تعاون استان تهران و ابرازی از سوی خواهان‌ها و لایحه ۵۹۹- ۲۹/۴/۹۰ وکیل خواهان‌ها در اعلام صورت وضعیت مبالغ پرداختی و دریافت قدرالسهم زمین و … و محاسبه ارزش سهم و مطالبات اعلامی،… صرفاً در ذکر پیشنهاد سازش و شرایط پیشنهادی نامبردگان بوده که در دستور جلسه رسیدگی مورخ ۲۲/۴/۸۹ کمیسیون حل اختلاف و داوری قرار گرفته و مطابق با صورت‌جلسه رسیدگی مذکور پیشنهاد سازش داوران کمیسیون حل اختلاف مورد استقبال طرفین دعوا قرار گرفته و مقرر گشته تا وکیل خواهان‌ها میزان مبلغ مورد درخواست موکلین خود را جهت سازش و ختم رسیدگی کتباً تا چهارشنبه ۱۱ صبح مورخ ۲۹/۴/۹۰ به کمیسیون اعلام نمایند

که در صورت توافق و موافقت تعاونی مسکن … صورت‌جلسه سازش تنظیم و در غیر این صورت کمیسیون وفق مقررات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اخذ تصمیم و صدور رأی نماید… که توافقی در این خصوص حاصل نگشته که با عدم حصول توافق میان طرفین اختلاف، کمیسیون مکلف به اتخاذ تصمیم و صدور رأی در ماهیت دعوا موافق با ادعای خواهان‌ها نفیاً یا اثباتاً بوده که اظهارنظر خارج از موضوع خواسته یا موارد پیشنهادی سازش که مورد قبول طرف دعوا قرار نگرفته است، فاقد توجه و پوشش قانونی خواهد بود،… فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۸ و ۴۸۲ و ۴۸۸ و ۴۸۹ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ و ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، با پذیرش ادعای خواهان‌ها، حکم بر بطلان رأی داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می‌نماید.

رئیس دادگاه شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دیوسالار

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید