دادخواست و رای خلع ید از اراضی ملی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

 خلع ید از اراضی ملی مطابق با ماده ۳۵ از قانون مدنی؛ تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شودحق مالکیت نیز یکی از مهم ترین حقوق هر شهروند محسوب می شود.

که همواره در قانون و در شرع تاکید و حمایت ویژه ای از آن شده است به گونه که بیان شده است؛ هر مالکی در مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

اما همانطور که در انتهای هردو عبارت مشاهده می نمایید، عبارت مگر قانون استثنا کرده باشد ذکر شده است.

یکی از این استثنائات که افراد نمی توانند اقدام به تصرف و مدعی مالکیت نسبت به آن داشته باشند و حتی درصورت تصرف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، بحث اراضی ملی می باشد.

در این نوشتار قصد داریم به بحث خلع ید از اراضی ملی به همراه نمونه دادخواست و نمونه رای صادره از محاکم دادگستری بپردازیم.

منظور از اراضی ملی چیست؟

متاسفانه قانون، تعریفی از اراضی ملی ارائه نداده است، اما مطابق با قوانین رایج باید بیان داشت که، منظور از کلمه ی اراضی به معنای زمین ها می باشد.

که در اصطلاح حقوقی اراضی ملی، زمین هایی می باشند که مالک اختصاصی نداشته و متعلق به سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست که هردو سازمان از زیر مجموعه های دولت می باشند تعلق دارد.

منظور از اراضی ملی چیست؟

چه زمین هایی جز اراضی ملی محسوب می شوند؟

در خصوص تشخیص زمین های کشاورزی و ملی همواره منجر به ایجاد اختلافات زیادی بین مردم و سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان منابع طبیعی منطقه شده است.

به همین منظور در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، کمیسیونی تشکیل شده است تا در صورتی که اشخاصی نسبت به تصمیمات سازمان منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست مبنی بر ملی تشخیص دادن اراضی اعتراضی داشته باشند،

با ارجاع موضوع به کمیسیون، خواستار بررسی و رسیدگی به موضوع شوند تا از خلع ید آنها از زمین جلوگیری شود.

اعضای کمیسیون ماده ۵۶

مطابق با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، کمیسیون موسوم به ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات )خواهد بود.

مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.

اعضای کمیسیون ماده ۵۶

  • آیا از رای صادره توسط کمیسیون ماده ۵۶ می توان اعتراض نمود؟

رای وحدت رویه شماره: ۶۶۵ – ۱۸/۱/۱۳۸۳ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شمـاره ۶۰۱ – ۲۵/۷/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است.

بنا به مراتب رای قاضی هیات قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

در خاتمه ی این مبحث و به جهت آشنایی هرچه بیشتر با موضوع، قصد داریم به یک نمونه دادخواست در خصوص خلع ید از اراضی ملی  اشاره ای داشته باشیم،

اما پیش از آن باید یادآوری نمود که طرح هرگونه دعوا و شکوائیه در محاکم دادگستری نیازمند به تخصص و تبحر در این باره دارد که هر شخصی قادر به انجام آن نخواهد بود.

به همین جهت توصیه می شود که جهت شروع هرگونه دعوا یا شکوائیه در ابتدا از یک وکیل دادگستری مشاوره نموده و با کمک و همفکری او اقدام به طرح دعوا در محاکم دادگستری نمایید.

تا هم شانس موفقیت در دعوا افزایش یافته و هم نسبت به اموری که به آن آشنایی نداشته و ممکن است متحمل ضرر شوید جلوگیری شود.

رای صادره توسط کمیسیون ماده ۵۶

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶

خواهان: مشخصات مالک زمین

خوانده: سازمان منابع طبیعی منطقه

خواسته: ابطال رای صادره کمسیون ماده۵۶ و حکم به غیر ملی بودن اراضی مذکور

دلایل و مستندات: ۱- شهادت شهود و مطلعین ۲- تحقیقات محلی ۳- سایر دلایل و مستندات ۴ -پرونده استنادی

۵- درخواست استعلام و جلب نظر کارشناس

ریاست محترم دادگاه عمومی………

با سلام احتراماً به استحضار میرساند:

نظر به اینکه به موجب رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اراضی متعلق به اینجانب به مساحت مترمربع واقع در ملی اعلام شده است در حالیکه محل مذکور قبل از تصویب قانون فوق سابقه کشت و بهره برداری داشته و مشمول عنوان مرتع یا جنگل نبوده .

 با توجه به اینکه تا کنون این اعتراض در هیچ یک از مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده و مهلت یک ساله برای اعتراض به هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور نیز سپری شده است لذا رسیدگی و صدور حکم بر غیر ملی بودن اراضی فوق الذکر مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶

نمونه حکم دادگاه

در خصوص دعوای خواهان، اداره منابع طبیعی قزوین به طرفیت خوانده، آقای …. به خواسته ی فسخ رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع به شرح محتویات پرونده، نظر بر اینکه موضوع جهت تشخیص به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب زمین متنازع فیه را دارای سابقه ی کشت و آثار احیا اعلام و بر اثر اعتراض خواهان موضوع به هیات سه نفره ارجاع و هیات فوق نیز بر همان مبنا اعلام نظر نمودند.

 پس از ابلاغ نظریه به طرفین اعتراض مستدل از سوی خواهان معمول نگردید و به نظر دادگاه نیز اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد.

لذا مستند به قانون تشکیل کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و نیز مواد ۱۹۷،۲۵۶، و ۲۵۷، قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوای و بی حقی مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان قزوین از طریق این دفتر می باشد.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ حق مالکیت یکی از مستحکم ترین و بدیهی ترین حقوق هریک از اعضای جامعه محسوب می شود که هرطور مایل است می تواند در مال خود استفاده و بهره ببرد.

اما این حق در مواردی با محدودیت هایی روبه رو می شود و اشخاص نمی توانند نسبت به بعضی از اموال ادعای حق و مالکیت بنمایند که یکی از آنها که در این متن به آن پرداختیم، اراضی ملی می باشد.

اراضی ملی متعلق به دولت بوده و اشخاص نمی توانند نسبت به آن ادعای حقی نمایند و در صورتی که نسبت به ملی بودن یک زمین معترض باشند می بایست موضوع را در کمیسیون پیش بینی شده در قانون جنگل ها و مراتع مطرح نمایند.

بهترین وکیل اراضی ملی و منابع طبیعی

با توجه به اینکه امور ملکی تخصصی و فنی هستند باید برای اینکه به بهترین نتیجه در پروندتون برسید حتما باید توسط وکیل متخصص نسبت به موضوع خودتان کمک بگیرید که ما سعی کردیم وکلای متخصص ملکی را از جمله وکلای تهران را در گروه وکلای سنا را گرد آوری کردیم.

تا با مراجعه به این وکلای به صورت تلفنی و یا حضوری مشکل خودتان را مطرح نمایید برای دسترسی به وکلای ملکی می تواند با شماره گیری ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸ مشاوره نمایید.

سوالات متداول

کدام زمین ها ملی هستند

اراضی که جز ملک خصوصی اشخاص و نهاد ها محسوب نشده و مالکیت آن متعلق به اداره سازمان منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست که اعضا و زیر مجموعه دولت می باشند تعلق دارد.

چگونه می توان به رای کمسیون ۵۶ اعتراض کرد

به موجب رای وحدت رویه صادره از قوه قضاییه؛ رای صادره از کمیسیون مذکور نسبت به اظهار نظر در خصوص ملی بودن اراضی، ابتدا قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل اراضی و سپس دادگاه تجدید نظر آن شهر می باشد.

اعضای کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی به اختلافات اراضی ملی چه کسانی هستند

مطابق با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، کمیسیون موسوم به ماده ۵۶، متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها تشکیل و نسبت به موضوع حداکثر ظرف سه ماه با اکثریت تصمیم گیری خواهد شد.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید