دانلود نمونه دادخواست و ارواق قضایی کاربردی

 

برگ دادنامه

برگ اجاره نامه

 برگ اظهارنامه

برگ دادخواست تجدید نظر

برگ واخواست نامه (۱)

برگ واخواست نامه (۲)

 برگ دادخواست متقابل

برگ دادخواست وارد ثالث

برگ مبایعه نامه اتومبیل 

برگ مبایعه نامه اموال غیر منقول

برگ دادخواست فرجامخواهی

برگ دادخواست دیوان عدالت اداری

برگ اعتراض ثالث با خواسته اصلی

برگ دادخواست به دادگاه عمومی نخستین

برگ گواهی انحصار وراثت بیشتر از سه میلیون تومان

برگ گواهی انحصار وراثت کمتر از سه میلیون تومان

 ابطال عملیات اجرائی با درخواست توقیف عملیات اجرایی

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت (طبقه اول )

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت (طبقه دوم )

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت (طبقه سوم )

برگ دادخواست به دادگاه عمومی نخستین (واخواهی )

برگ اعتراض ثالث با خواسته اصلی و صدور دستور تأخیر عملیات اجرائی

برگ اعتراض ثالث با صدور دستور تاخیر عملیات اجرائی و الغاء دادنامه مورد اعتراض

برگ دادخواست به دادگاه عمومی نخستین (درخواست توقف فوری عملیات اجرائی با صدور قرار قبولی واخواهی ) 

شماره مستقیم وکیل