نمونه رأی مجازات رشوه(دادن رشوه به مأمورین فرودگاه)

نمونه رأی رشوه(دادن رشوه به مأمورین فرودگاه)

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی‌تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد.

وکیل پایه یک دادگسترینمونه رای دادن رشوه به مامورین فرودگاه

به‌موجب کیفرخواست شماره ۱۸ مورخ ۳/۵/۸۹ آقایان

۱: (م.ق.) فرزند (ک.) ۴۵ ساله، اهل شهرکرد، ساکن تهران، با سواد، متأهل، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت (م.) در اهواز، بدون پیشینه کیفری متهم است.

الف) به جای شش فقره پروفرما اینوس Invoce مربوط به شرکت‌های (اف.ای.) از طریق اسکن کردن آن‌ها و نیز استفاده از همین اسناد مجعول،

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال با ارائه اسناد مجعول در اتهام بند الف. از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت با همکاری متهم ردیف دوم در تأیید این اسناد و پرداخت وجوه آن‌ها به وی و آقای (م.ق.) و نیز به میزان چهارصد و شش میلیون [و] یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال معادل {سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار آمریکا} که اسناد و صورت‌حساب وجوه مذکور که پرداخت شده توسط شرکت متعلق به متهم، به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ارائه شده و وجوه آن‌ها پرداخت شده؛ لیکن مستندی که پرداخت این وجوه را به شرکت (اف.ای.) توسط شرکت (م.) در اهواز را تأیید کند در این شرکت وجود ندارد.ج) پرداخت رشوه به مبلغ سیصد دلار آمریکا به مأمورین فرودگاه و نیز مبلغ سیصد میلیون ریال که معادل سی میلیون تومان به آقای (م.ش.) و نیز یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال و چهارصد و نه دلار آمریکا به آقای (الف.ر.)

۲: (س.س.) فرزند (م.) ۳۹ ساله، اهل و مقیم تهران، باسواد، متأهل و عضو هیئت علمی دانشگاه و بدون پیشینه کیفری و معیل متهم است.

الف) به اختلاس به مبلغ یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون [و] پانصد و نه هزار ریال و مبلغ هشتصد و شصت و سه میلیون و هشتاد هزار ریال برای پرداخت حقوق کارشناسان داخلی که با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت همکاری داشته‌اند؛ برداشت شده ولی مستندی برای پرداخت آن به کارشناسان مربوطه مذکوره در سازمان وجود ندارد.

ب) صرف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و پانصد و نود [و] شش هزار و چهارصد و هیجده ریال از وجوه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بابت هزینه‌های سفرهای خارجی کارکنان برخلاف مقررات و بدون اخذ مجوز لازم.

۳: (م.ش.) فرزند (ع.) ۴۸ ساله، اهل نیشابور، ساکم تهران، باسواد، متأهل، بدون پیشینه کیفری و کارمند شرکت نفت؛ متهم است به اخذ رشوه از آقای (م.ق.) (متهم ردیف اول و مدیرعامل شرکت (م.) در اهواز) به میزان مبلغ سیصد میلیون ریال و از آقا (خ.ر.) به میزان یکصد میلیون ریال و از آقای (د.م.) به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال (شرکت س.) و نیز از آقای (م.الف.) به میزان یکصد میلیون ریال.

۴: (الف.ر.) فرزند (م.) ۳۸ ساله، اهل شیراز، مقیم تهران، باسواد، متأهل، کارشناس بهینه‌سازی مصرف سوخت بدون پیشینه کیفری متهم است به اخذ رشوه به میزان مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال و چهارصد و نود دلار آمریکا از متهم ردیف اول.

۵: (م.الف.) فرزند (الف.) ۴۷ ساله، اهل و ساکن تهران، باسواد، معیل، کارمند شرکت (پ.) بدون پیشینه کیفری متهم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون به متهم ردیف سوم آقای (م.ش.)

۶: (د.ک.) فرزند (د.) ۵۱ ساله، اهل و ساکن تهران، بدون پیشینه کیفری و معیل، [متهم است] به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به متهم ردیف سوم (م.ش.)

۷: (خ.ر.) فرزند (ع.) ۵۰ ساله، اهل آبادان، مقیم شیراز، باسواد، متاهل و مدیر عامل شرکت (ج.) بدون پیشینه کیفری متهم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال رشوه به آقای (م.ش.) متهم ردیف سوم. دادگاه با ملاحظه گزارش‌های مکرر و متعدد و موثق وزارت اطلاعات و نیز نتایج تحقیقات معموله از سوی بازپرس پرونده و نیز با توجه به نظریات کتبی و حضوری کارشناس رسمی دادگستری و نیز توجهاً به اسناد و مدارک پیوست و ضم پرونده و با عنایت به اقرار ضمنی و بعضاً صریح متهمان در مراحل بازپرسی و تحقیقات مقدماتی و دادرسی دادگاه و با التفات امارات و قرائن مؤید در پرونده و رد برخی از نظرات و دفاعیات بلاوجه متهمان و عدم ارائه اسناد و مدارک ادعایی از سوی برخی از متهمان در فرجه اعطایی؛ اتهامات وارده به کلیه متهمان محرز و مسلم می‌باشد و دادگاه به استناد مواد ۵۹۲ و ۵۲۳ و ۵۳۶ و ۴۷ از قانون مجازات اسلامی با رعایت بندهای ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۲۲ قانون مرقوم به لحاظ فقدان پیشینه کیفری و متأهل بودن متهمان و نیز به استناد مواد ۲ و ۳ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر حکم به مجازات متهمان به ترتیب زیر را صادر و اعلام می‌نماید:

دادن رشوه

متهم ردیف اول آقای (م.ق.) را بابت اتهام جعل شش فقره پروفرمای اینویس invoce به تحمل شش (۶) ماه حبس تعزیری و نیز بابت تحصیل مال نامشروع به تحمل دو (۲ سال) حبس تعزیری و رد مال به مبلغ یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال و نیز مبلغ چهارصد و شش میلیون [و] یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال در حق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین به تحمل شش ماه حبس تعزیری علاوه بر ضبط اموالی که به‌عنوان رشوه به آقایان (ش.) و (الف.ر.) داده شده به نفع دولت محکوم می‌شود. همچنین نام‌برده از اتهام پرداخت رشوه به مبلغ سیصد دلار آمریکا به مأمورین فرودگاه نظر به اینکه افراد و اشخاصی که رشوه را دریافت کرده‌اند در پرونده مشخص و معلوم نیستند و دلیل محکم بر احراز بزه از سوی متهم و نیز پولی و وجوهی کشف نشده و پرداخت به اشخاص نیز مشخص نیست؛ در پرونده موجود مضبوط نیست.

بنابراین، دادگاه نام‌برده را از اتهام انتسابی به استناد بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی تبرئه می‌نماید و همچنین درباره استفاده از سند مجعول به شرح صفحه اول از کیفرخواست در بندهای ۴ و ۵ از کیفرخواست نام‌برده را به علت این‌که استفاده از سند مجعول خود مقدم بر تحصیل مال از طریق نامشروع است به استنادات فوق‌الذکر تبرئه می‌نماید. همچنین دادگاه متهم ردیف دوم آقای (س.س.) را بابت اتهام اختلاس اول به مبلغ یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال برای پرداخت حقوق کارشناسان داخلی که با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت همکاری می‌کردند برداشت مبلغ شده؛ ولی سند و رسیدی ارائه نشده بوده است که با توجه به ارائه اقرارنامه محضری از کارشناسان مربوطه مبنی بر دریافت وجوه توسط ایشان نیز بابت مبلغ هشتصد و شصت و سه میلیون [و] هشتاد هزار ریال نیز چون در زمان تصدی و مدیریت ایشان نبوده؛ به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و استظهار از قاعده برائت، تبرئه و بی‌ گناه اعلام می‌نماید؛ اما در خصوص اتهام دیگرش دایر بر صرف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و پانصد و نود شش هزار و چهارصد و هیجده ریال از وجوه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای هزینه‌های سفرهای خارجی کارکنان به خلاف مقررات و بدون اخذ مجوز لازم؛ دادگاه به استناد بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت وی به مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید.

همچنین دادگاه آقای (م.ش.) را به تحمل دو (۲) سال حبس تعزیری (تخفیفاً) و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و آقای (الف.ر.) را به تحمل یک سال حبس تعزیری (تخفیفاً) و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و آقای (م.الف.) را به تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و آقای (د.م.) را نیز به تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و آقای (خ.ر.) را به تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

2 پاسخ

  1. سلام نمونه آرای سایت جالب و کاربردی است کتابی هست در این زمینه معرفی کنید؟

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید