چگونه قرارداد استخدام تنظیم کنم

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

برابر ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. اگر مدت زمان کار، بیش از ۱ ماه باشد، باید قرارداد، مکتوب شود (طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون کار). اگر قرارداد، غیر مستمر باشد، قرارداد موقتی نامیده می شود و اگر مستمر باشد، دائمی خواهد بود. این قرارداد بیان‌کننده مقررات و ضوابط موجود میان روابط دو طرف قرارداد می‌باشد.

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

طبق ماده ۹ قانون کار برای شرایط صحت قرارداد کار‌، مشروعیت مورد قرارداد، معین بودن موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر است.

وکیل پایه یک دادگستری

تعهد استخدامی در شرکت خصوصی

متعهد: خانم / آقای                فرزند آقای                      و نام مادر خانم         دارای شماره شناسنامه                  صادره از                          متولد                     ساکن:

متعهد له: شرکت:                         (        ) ثبت شده به شماره

در اداره ثبت شرکت های … مقیم … به نشانی:

مورد تعهد:

الف: اقدام به اعمال مشروحه ذیل:

  1. حضور مرتب در اوقات اداری (از ساعت … صبح لغایت … بعد از ظهر ) در محل شرکت متعهد له واقع در … خیابان شماره آپارتمان شماره
  2. پاسخگویی ارباب رجوع ، با حسن برخورد ، پاسخگویی تلفن هایی که به متعهد له میشود و گرفتن شماره تلفن هایی که مدیر عامل ، رئیس هیات مدیره و اعضاء هیات مدیره متعهد له در اختیار او می گذارد و اتصال جریان آن تلفن به تلفن داخلی سفارش دهنده اتصال تلفن.
  3.  مرتب نمودن کلیه آگهی های تبلیغاتی در راستای موضوع شرکت متعهد له و به صورت بریده درآوردن آن جهت تسلیم به مدیر عامل شرکت متعهد له.
  4. تنظیم نمودن دفتر حضور و غیاب کارکنان شرکت متعهد له و توصیه نمودن به کارکنان مزبور جهت امضای آن دفتر.
  5. حداقل به مدت سال تمام شمسی از تاریخ زیر در شرکت متعهد له اشتغال ورزیدن.

ب: خودداری از امور زیر:

  1. استراق سمع تلفنی کلیه مکالمات تلفنی که به شرکت متعهد له از سوی اشخاص یا از شرکت متعهد له برای دیگران می شود.
  2. باز ننمودن پاکات مراسلاتی که به شرکت واصل یا از شرکت متعهد صادر می گردد.
    ۳٫ افشای اسرار کارهای شرکت متعهد له
  3. تعطیل کار جز در روز های جمعه و ایام تعطیلات نوروزی و رسمی

مدت اجراء: این تعهد مادامی که شرکت متعهد له به خدمت متعهد در شرکت خود پایان نداده و یا او را برکنار ننموده و یا آنکه متعهد مستعفی نشده است و نیز تا یک سال از پایان خدمت یا برکناری و ای استعفای متعهد به قوت خود باقی است و چنانچه این تعهد در مرحله اجرای ثبتی باشد تا پایان موارد اجرایی و وصول خسارت مورد اجرا دارای اعتبار می باشد.

مسئولیت و جبران خسارت: در صورتی که متعهد به هر یک از موارد تعهدی که در بند (الف) مزبور قید شده است مبادرت ننماید و یا از هر یک از اموری که در بند (ب) ذکر گردیده خودداری نورزد و در نتیجه از مفاد این تعهد تخلف نماید و با عدم اجرای این تعهدات و هم چنین با تخلف متعهد خساراتی به شرکت متعهد له وارد گردد شخص متعهد مسئول خسارت مزبور بوده و متعهد است تا میزان مبلغ ریال که به عنوان وجه التزام تعیین می گردد از عهده خسارت وارده به شرکت متعهد له برآمده و به میزان مرقوم جبران خسارت نماید.

صرف تشخیص و اعلام شرکت متعهد له به دفتر خانه مبنی بر تخلف متعهد و میزان خسارت وارده و حداکثر تا مبلغ التزام فوق الذکر کافی و قاطع و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض است.

تاریخ:                                                           محل امضاء

 

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید