توقیف اموال محکوم و هزینه دادرسی آن

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: اگر خواسته دعوا، توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه یا فک رهن باشد، هزینه دادرسی بر چه اساسی باید محاسبه و پرداخت شود؟

در دعوا توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی که موضوع آن وجه نقد است با توجه به بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ارزش خواسته همان مبلغ موضوع اجراییه ثبتی است و تمبر هزینه دادرسی نیز باید بر اساس همان مبلغ محاسبه شود. همچنین در مورد فک رهن نیز که مبلغ مورد درخواست فک رهن وجه نقد باشد باید به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت گردد.

تقاضای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه به میزان مبلغ رهن

پرسش: شخصی که طلب خود را گرفته؛ لکن نسبت به فک رهن اقدام نکرده است با حکم قطعی محکوم‌به فک رهن شده است؛ اما حکم را اجرا نمی‌کند، آیا محکوم‌له می‌تواند تقاضا کند به میزان مبلغ رهن اموال دیگر محکوم‌علیه توقیف شود؟

در فرض استعلام چنانچه محکوم‌به الزام به فک رهن باشد حکم باید اجرا شود و امتناع محکوم‌علیه مانع اجرا حکم نیست همچنین تقاضای محکوم‌له مبنی بر اینکه بدون انجام عمل فک رهن از اموال محکوم‌علیه به میزان رهن استیفا گردد از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.

بررسی توقیف مازاد بر ارزش مال در ید دیگر مرتهنین

پرسش: اگر محکوم‌له مازاد بر ارزش مالی را که در رهن طلبکار دیگری است، توقیف کند و تقاضای مزایده آن را به اجرای احکام تقدیم کند، تکلیف اجرا چیست؟

با توجه به مقررات ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اطلاق آن، توقیف مازاد بر رهن صحیح است؛ لکن تا زمانی که مرتهن، حقوق خود را از ملک مرهون استیفا نکرده باشد، فک رهن صورت نمی‌گیرد و فروش آن برای پرداخت طلب توقیف‌کننده مازاد صحیح نیست، بدین لحاظ مرتهن دوم یا باید از توقیف ملک صرف‌نظر کند یا درخواست مزایده ملک را بنماید که بدواً مطالبات مرتهن اول پرداخت می‌شود و چنانچه وجوهی باقی بماند به مرتهن دوم پرداخت می‌گردد.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید