بطال وکالتنامه و سند رسمی انتقال ملک

تامین دلیل خسارت وارده به آپارتمان

تامین دلیل عیوب ساختمان

تامین دلیل انتقال مال غیر تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد

تامین دلیل تعدی و تفریط محل اجاره

تامین دلیل تغییر شغل

تامین دلیل تخلیه محل تجاری

توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه

توقیف ملک و تامین خواسته

الزام به انجام تعهد قرارداد ملکی

مطالبه وجه التزام امور ساختمانی

مطالبه اجرت المثل ملک

مطالبه وجه معامله ملک با تامین خواسته

مطالبه هزینه نقل و انتقال ملک

خلع ید:

خلع ید ملک مشاعی

خلع ید و قلع و قمع

خلع ید و مطالبه اجرت المثل

ممانعت و مزاحمت از حق

اعتراض به نظریه کمسیون ماده ۱۲ زمین شهری

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تحویل ملک

الزام به تکمیل ملک

الزام به اخذ پایان کار                                       

الزام به تفکیک ملک

الزام به فک رهن

فسخ قرارداد ملکی

تخلیه به جت تغییر شغل

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها

تخلیه به جهت نیاز شخصی

تخلیه به جهت تعدی و تفریط

تخلیه به جهت انتقال به غیر

تجویز تغییر شغل سرقفلی

تنفیذ قرارداد ملکی

فروش مال مشاعی

تفکیک و افراز ملک

اثبات ملکیت

تحویل و تسلیم ملک

رفع تصرف عدوانی

مزایده ملک

قرار گرفتن ملک در شهرداری

طریقه اخذ سند ملکی