مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی

مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی

پرسش: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی با مبلغ معین، از جمله دعاوی مالی است یا غیرمالی؟

نظر اکثریت

با توجه به تعریف مال، عناصر آن عبارت است از:

۱٫ عین موجود در خارج یا منفعت آن.

۲٫ قابل تقویم بودن به پول

۳٫ متعارف بودن تقویم به پول

۴٫ قابلیت تقویم به پول به‌طور بالفعل و با عنایت به تعریف دعاوی مالی که اولاً و بالذات، مطالبه مال، هدف مدعی است یا مقصود اصلی و هدف غایی مطالبه است مانند ارزیابی و قابل ارزیابی بودن انتقال سرقفلی و مستفاد از بند (۳) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی، از جمله دعاوی مالی است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه تنظیم سند سرقفلی یا حق کسب، پیشه و تجارت در عقد اجاره، دارای موقعیت قانونی است و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۰- ۶/۱۲/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، میزان سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت به هر مبلغی که باشد چون قضیه موصوف، از تبعات دعوای اصلی اجاره است، نمی‌تواند تأثیری در ماهیت خواسته اصلی دعوا که غیرمالی است بکند؛ لذا الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی به هر مبلغی، ازجمله دعاوی غیرمالی است.

نظر کمیسیون نشست قضایی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی با مبلغ معین، با توجه به تعریفی که از دعاوی مالی و غیرمالی شد، اولاً: محکوم‌له صاحب مالی می‌شود و ثانیاً: دعوای مذکور قابل تقویم به وجه رایج است؛ بنابراین، دعوای سرقفلی، دعوای مالی است.