ملکی

تخریب ملک توسط شهرداری
پرسش و پاسخ های سایت

تخریب ملک توسط شهرداری

پرسش: در سال ۱۳۶۴ مغازه بالسویه ما را که در مسیر یکی از خیابان‌های شهر قرار گرفته بود، مسئولان وقت

موارد غبن فاحش فروشنده,قابلیت اجرای خیارات نسبت به مبیع کلی در معین
پرسش و پاسخ های سایت

موارد غبن فاحش فروشنده

پرسش: چنانچه ملکی توسط ایادی متعدد به ناقل قانونی و مشخصاً عقد بیع منتقل شود و هریک از عقود شرایط

درخواست فسخ معامله و آثار آن
پرسش و پاسخ های سایت

استفاده از خیار عیب

پرسش: در اثر زلزله‌ای به قدرت چهار ریشتر ساختمان خریداری شده خراب می‌شود. چنانچه ساختمان‌های اطراف سالم باشد، در صورت

خلع ‌ید از مستأجر موقوفه , دعوای خلع ‌ید مالک , دعوای تخلیه و خلع ‌ید
پرسش و پاسخ های سایت

در آثار فسخ نسبت به حق غیر

پرسش: بیعی واقع می‌شود و بایع با استفاده از حق خیار غبن معامله را فسخ می‌کند؛ لیکن قبل از فسخ،

 مستحق للغیر درآمدن مبیع
پرسش و پاسخ های سایت

مسئولیت بایع در صورت تعذر تحویل مبیع

پرسش: معامله‌ای در مورد زمینی با مساحت معین منعقد می‌شود به‌شرط این‌که بعد از پیاده شدن نقشه خیابان تحویل شود