اقاله قرارداد اجاره و صلح حقوق سرقفلی مغازه

اقاله قرارداد اجاره و صلح حقوق سرقفلی مغازه

وکیل پایه یک دادگستریماده ۱- طرفین قرارداد صلح

این قرارداد به تجویز ماده ۱۰ قانون مدنی در تهران فی‌مابین مالکین (خانم‌ها ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. صادره از ………. به شماره ملی ………. و ………………… فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. صادره از تهران به شماره ملی ………. هر دو به نشانی ………. که در این قرارداد به اختصار متصالح نامیده می‌شوند از یک طرف مستأجر ملک آقای ………. (فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. صادره از ………. کد ملی ………. به نشانی………. )که در این قرارداد اختصاراً مصالح نامیده می‌شود به شرح مواد آتی منعقد می‌گردد.

تبصره- لازم به ذکر است مالک اولیه (موجر موضوع صلح این قرارداد) آقای محمد حسین حامدی فرزند شعبان به شماره شناسنامه ۹۹ صادره از تهران می‌باشد که در مورخ ۵/۱۱/۹۰ مطابق سند قطعی، مالکیت خود را به متصالحین این قرارداد انتقال داده است.

ماده ۲ – موضوع صلح

کلیه حقوق عینی، حقیقی، واقعی، فرضی، تصرفی، صنفی، تصوری و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب، پیشه و تجارت و سرقفلی مربوط به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱ و ۴ اصلی از ۳۵۸۴ فرعی واقع در بخش ۱۱ تهران به نشانی: تهران، شمیران، تجریش، چهارراه دکتر حسابی مورد ثبت سند مالکیت شماره چاپی ۲۰۷۱۰ به نحوی که پس از امضاء این سند دیگر هیچ‌گونه حقی از حقوق مزبوره ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و صنفی و تصرف در مغازه فوق‌الذکر برای مصالح باقی نمانده و همه آن حقوق متعلق به متصالح خواهد بود.

ماده ۳- مال‌الصلح

کلیه حقوق عینی، حقیقی و واقعی و فرضی و احتمالی مکتسبه مصالح در خصوص قرارداد عادی استیجاری مورخ ۱/۸/۶۸ فی‌مابین یحیی علیزاده به عنوان مستأجر و آقای محمد حسین حامدی فرزند مرحوم حاج شعبان به شماره شناسنامه ۹۹ صادره از تهران به عنوان موجر در قبال مبلغ دو میلیارد ریال (……….) به عنوان مال‌الصلح مورد توافق قرار گرفت.

ماده ۴- نحوه پرداخت

پرداخت حقوق مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از بابت قرارداد صلح به شرح ذیل مورد توافق قرار گرفت.

۴-۱ پارت اول:

۴-۲ پارت دوم:

۴-۳ پارت سوم:

ماده ۵- تحویل موضوع صلح

موضوع صلح (یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱ و ۴ /۳۵۸۴ واقع در تهران، شمیران، تجریش، چهارراه دکتر حسابی) باید هم زمان با پرداخت مال‌الصلح مقرر در (ماده ۳) به متصالحین تحویل داده شود.

تبصره- تحویل و تحول موضوع صلح باید با تنظیم صورت مجلسی جداگانه که ممضی به امضای طرفین قرارداد صلح به علاوه دو شاهد باشد انجام گیرد.

ماده ۶- تعهدات طرفین قرارداد صلح

الف) تعهدات متصالح

۱ پرداخت مال‌الصلح مطابق شرایط مقرر در ماده سه و چهار این قرارداد

ب) تعهدات مصالح

۱ مصالح ضامن مستحق‌للغیر در آمدن موضوع صلح مقرر در ماده ۲ قرارداد به مدت ۳۰ سال می‌باشد.

۲ مصالح متعهد به تنظیم هر نوع سند به نامه متصالحین برای نقل و انتقال حقوق مربوط به موضوع صلح می‌باشد.

۳ مصالح متعهد به پرداخت کلیه هزینه‌ها و مالیات‌های مربوط به دارایی و شهرداری در محدوده موضوع صلح می‌باشد.

ماده ۷- اسقاط خیارات

طرفین پس از بررسی کامل مفاد قرارداد صلح و اقاله و اطلاع از کم و کیف آن،‌ مبادرت به انجام معامله نمودند و کلیه خیارات قانونی و قضائی مخصوصاً خیار غبن هرچند فاحش باشد را از خود سلب و ساقط نموده‌اند.

ماده ۸- اقامتگاه

نشانی‌های مندرج در صدر قرارداد، اقامتگاه قانونی طرفین محسوب و ابلاغ کلیه اوراق به نشانه‌های مذکور صورت خواهد گرفت. چنانچه هریک از طرفین نشانی خود را تغییر دهد باید کتباً طرف مقابل را از این تغییر مطلع نماید. در غیر این صورت، کلیه مکاتبات به همان نشانی ارسال و ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده ۹- داوری

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن با داور مرضی‌الطرفین می‌باشد، در صورت عدم توافق و یا عدم اقدام برای تعیین داور، که مطابق با ضوابط و آیین داوری به صورت قطعی صادر خواهد شد، برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد. شرط داوری حاضر موافقت مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم‌الاجراست.

این قرارداد در سه نسخه و در ۹ ماده و ۲ تبصره تنظیم گردید و به امضاء طرفین و گواهان مورد وثوق ایشان رسید و نسخه‌های آن دارای اعتبار یکسان می‌باشد.

مالکین (متصالحین)
مستأجر (مصالح)
شاهد ۱
شاهد ۲