نمونه آرای دادگاه ها

نمونه دادخواست تقسیم ترکه
نمونه آرای دادگاه ها

نمونه دادخواست تقسیم ترکه

اگر شخصی از بین نزدیکانتان فوت شده است و مال و ارثی به شما طبق طبقات ارث قرار است برسد؛

نمونه رای فروش مال مشاع
نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای فروش مال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می شود که در مالکیت چند نفر وجود دارد. برای مثال، وقتی شخصی فوت می

نمونه رای ضرب و جرح عمدی
نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای ضرب و جرح عمدی

ضرب به معنی زدن یا ضربه زدن می باشد؛ ‌جرح هم معنای جراحت و زخمی شدن می دهد. ضرب و

نمونه رای تصرف عدوانی کیفری
نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی به زبان ساده همان غصب است. کسی به صورت غیر قانونی و غیر مجاز در ملک دیگری تصرف

نمونه رای الزام به انجام تعهد
نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای الزام به انجام تعهد

عقدی که بین طرفین واقع می شود برای هر یک از طرفین تعهدی را به همراه دارد مگر آنکه عقد

نمونه رای استرداد دادخواست
نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای استرداد دادخواست

اگر حق کسی در جامعه ضایع شده باشد برای احقاق حق و دادخواهی باید ابتدائا دادخواست تقدیم دادگاه کند. دادخواست

نمونه رای شهادت کذب
نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای شهادت کذب

گواهی یا شهادت در دادگاه به این معناست که فرد از دیده ها و شنیده ها و محسوسات خود و

نمونه رای ابرا مهریه
نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای ابرا مهریه

مهریه طلب زن از مرد محسوب می شود و به محض انعقاد عقد به ملکیت زن در می آید مگر

نمونه فرم استشهادیه اعسار
نمونه آرای دادگاه ها

نمونه فرم استشهادیه اعسار

اعسار به معنای سختی است و حالت و وضعیتی است که شخص در حال حاضر توانایی پرداخت وجهی را به