اعتراض برنده مزایده ملک

تعیین وصی از سوی حاکم در خصوص فوت موصی

ملکی که برای مزایده به اجرای احکام دادگستری معرفی می شود این ملک ابتدا توسط کارشناس قیمت گذاری می شود و اگر قیمتی که ارزش گذاری شده است بیشتر از مبلغ عرف منطقه ای باشد کسی که برنده مزایده شده ست در صورتی که متوجه شود ملکی برنده شده است قیمتی بیشتر از قیمت منطقه […]

استدلالات دادگاه حین صدور حکم و اعتبار امر مختومه

مراحل عملی انجام کارشناسی سرقفلی توسط کارشناس دادگستری

پرسش: آیا استدلالاتی که دادگاه حین صدور حکم بیان می‌دارد نیز اعتبار امر مختومه دارد؟ به عبارتی دیگر آیا مفاد حکم نیز همچون موضوع و نتیجه حکم اعتبار امر مختومه دارد؟ به‌عنوان مثال چنانچه به لحاظ عدم احراز مالکیت، دعوای خلع ‌ید رد شده و این موضوع در دادنامه قید شده باشد، آیا اثبات مالکیت […]

مالی یا غیرمالی بودن دعوای خلع‌ ید اموال غیرمنقول

صدور حکم تخلیه , تنظیم سند انتقال

پرسش: دعوای خلع‌ید از اعیان غیرمنقول، مالی است یا غیرمالی؟ نظر اکثریت با توجه به قسمت دوم بند (ج) فراز ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال۱۳۷۳ که اشعار می‌دارد: «در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع‌ ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت ارزش […]