نمونه رای داوری در خصوص صلح و سازش

محدودیت داور در خصوص صلح و سازش

نمونه رای در خصوص محدودیت داور در  صلح و سازش در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدا منشی، داور نمی‌تواند به صدور رأی اقدام نماید. رأی شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص درخواست آقایان (ف.م.) و (م.ن.) و (ز.ب.) با وکالت آقای (ح.ف.) و نیز وکالت متعاقب آقای (ق.ح.) […]