دعاوی ورشکستگی

ورشکستگی

در طرح دعوای ورشکستگی ابتدا با مفهوم تاجر آشنا می‌شویم. تاجر، کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد و کلیه معاملات وی تجارتی محسوب می‌گردد مگر اینکه ثابت بشود معامله مربوط به امور تجارتی نیست منظور از امور تجاری، معاملات تجاری است که تاجر انجام می‌دهد و این معاملات را می‌توان […]