نمونه رای رد اعسار

رد اعسار

با توجه با اینکه درخواست اعسار و اثبات آن با شرایط مانع از پرداخت هزینه دادرسی در دعوا میشود و بر اساس مستندات قانون آیین دادرسی مدنی  که در مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ و ۵۱۳ قانون گذار اعلام میکند: ماده۵۱۳- پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید: [quote] معافیت موقت از […]