تقسیط جزای نقدی در قوانین موضوعه ایران

تقسیط جزای نقدی

مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ جزای نقدی از شمول قانون فوق خارج است. در باب جزای نقدی باید به قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود. طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را […]