چند نوع عفو وجود دارد | عفو عمومی و خصوصی چیست

عفو

قانون مجازات اسلامی مواردی پیش بینی شده است که در اثر وقوع آنها مجازات مرتکب ساقط می گردد و دیگر نمی توان به همان دلیل او را مجازات نمود. موارد سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی عبارتند از فوت محکوم علیه، جنون محکوم علیه، عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم، اعمال قاعده […]