آیا اعتیاد جرم است و معتاد مجرم؟

آیا اعتیاد جرم است و معتاد مجرم؟

در قوانین گذشته معتادین، بدون اینکه مشمول قوانین ارفاقی شوند، مطلقا مجرم تلقی شده و مشمول مجازات های سنگین می شدند ولی به تدریج و با ترویج این اعتقاد که اعتیاد به مواد مخدر خود یک نوع بیماری محسوب شده و غالبا ناشی از یک بیماری روحی روانی می باشد و یا در اثر تجربه […]