معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین یک نوع از معاملاتی است که امروزه در دادگاه ها مراجعات زیادی دارد و سوال هایی در این باب وجود دارد که آیا چنین معاملاتی صحیح است یا خیر؟ به طور کلی حکمی که قانون به این چنین معاملاتی داده چیست؟ در آخر پس از بیان انواع معاملات به […]