صلاحیت دادگاه خانواده چیست؟

صلاحیت دادگاه خانواده چیست

هر یک از دادگاه در ایران صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی را دارند که قانون میزان صلاحیت ها را مشخص کرده است. یکی از دادگاه های فعال در ایران، دادگاه خانواده است. لازم است که شهروندان یک کشور تا حدی با دادگاه ها و عملکردشان آشنایی نسبی داشته باشند. بخصوص دادگاه هایی که ممکن است […]