تخلیه ملک تجاری مشاع پس از اتمام قرارداد

تخلیه ملک تجاری

ملک مشاع به ملکی گفته می شود که دارای چند مالک متعدد است در واقع یک ملک است و چند مالک دارد. در قواعد ملک مشاع به این شکل است که شریک بدون اذن شرکای دیگر حق تصرف در ملک را ندارد و گرنه میتوان تخلیه و خلع ید وی را از دادگاه درخواست کرد. […]