+1 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
ویرایش شده توسط

پس از انجام مزایده و دستور دادگاه در اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی (دستور تملک) معلوم شده ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده و چنانچه لازم باشد از طرح خارج شود مبلغ گزافی باید توسط خریدار (برنده مزایده) به شهرداری پرداخت شود. برنده مزایده مدعی است اگر از این وضعیت در هنگام مزایده اطلاع می‌داشت هرگز حاضر به خرید ملک نبود و حال از اجرای احکام استرداد ثمن معامله را درخواست کرده است. تکلیف چیست؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
اتفاق‌نظر

یکی از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است؛ بنابراین، طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در ارزش آن بوده که در هنگام مزایده مورد توجه واقع نشده است. علی‌هذا مزایده به اقتضای عدالت و رعایت قانون باید توسط دادگاه الغا و دستور تجدید مزایده صادر شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

چنانچه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دادگاهی است که اجرای حکم در آن دادگاه صورت می‌پذیرد و دادگاه در صورتی که شکایت را وارد تشخیص دهد اقدام خلاف قانون را ابطال می‌کند؛ ولیکن نظر به اینکه بر مبنای ماده 143 قانون اجرای احکام دادگاه با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کرده و این دستور به‌صراحت قسمت اخیر ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی قطعی است، خریدار باید مطابق ماده 422 قانون مدنی اقدام و حسب مورد به‌طرفیت محکوم‌علیه و محکوم‌له (در صورتی که خریدار ملک محکوم‌له نباشد) دعوای اخذ ارش یا فسخ معامله اقامه کند.
0 امتیاز
توسط (2.0k امتیاز)


یکی از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است؛ بنابراین، مزایده باید توسط دادگاه لغو و دستور تجدید مزایده صادر شود.


...