+1 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
رای غیابی کیفری باید مورد متابعت دادگاه حقوقی قرار گیرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
با سلام اگر رأی غیابی کیفری به مرحله قطعیت رسیده باشد ذینفع می تواند از آن به عنوان سند استفاده نماید.

...