0 امتیاز
در در رویه دیوان عدالت اداری توسط
ویرایش شده توسط

ساختمانی 22واحد دارد که سازنده اصلی ساختمان زمان فروش واحد ها به مشتریان عنوان نموده که هر واحد بیشتر از 2میلیون تومان خلافی ندارد...حال اینکه شهرداری بابت کمیسیون ماده 100به بهانه های مختلف اعم از قطع برق و گاز زندگی را بر ساکنان سخت نموده و جریمه های سنگین 25میلیون به بالا برای هر واحد در نظر گرفته است...آیا امکان شکایت از سازنده اصلی بابت جریمه کمیسیون ماده 100 توسط ساکنان ساختمان وجود دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.2k امتیاز)
باسلام

مطالبه خسارت به خاطر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ از سازنده و فروشندگان قبلی امکان پذیر هست مشروط بر اینکه حقوق خود را در مبایعه نامه اسقاط ننموده باشید.

 می توانید در این خصوص به کتاب به « کمیسیون ماده ۱۰۰ در رویه دیوان عدالت اداری - انتشارات چراغ دانش » به قلم اینجانب مراجعه فرمایید.

...