0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
با سلام در صورت پرداخت سر قفلی وکسب وپیشه به مستاجر قبلی و با رضایت موجر  وعدم افزایش اجاره توسط موجر وعدم سقاط کلیه خیارات بجز تدلیس در قراردا اجاره که در مبایعنامه وههمان شرایط در ان تنظیم شده  وعدم تعیین مدت جهت پرداخت اجاره دران  قرداد تابع کدام قانون میباشد وایا موجر حق فسخ به بهانه عدم یا تاخیر پرداخت اجاره را دارد تا حق مستاجر ضایع گردد ودر صورت فسخ توسط مستاجر بعلت عیب وعدم تسلیم مورد اجاره  وانتقال به غیر توسط موجر بهترین روش وسریع ترین راه راه دعوی توسط مستاجر چیست وچگونه متشکرم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.1k امتیاز)
با سلام برای پی بردن به اینکه قرارداد اجاره شما تابع کدام قانون می باشد باید تاریخ قرارداد اجاره شما مد نظر قرار گیرد در ادامه بله موجر می تواند یه صورت شرط ضمن عقد شرط کند که عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت اجاره موجب فسخ اجاره نامه شودو همچنین  اجاره نامه می تواند به دلیل عیب عین مستأجره و همین طور عدم تسلیم فسخ شود و در صورت انتقال عین مستأجره به غیر توسط موجر باز مستأجر حق فسخ داشته و می تواند دعوا فسخ اجاره نامه علیه مستأجر اقامه کند برای مطالعه بیشتر به کتاب قوانین و مقررات اجاره انتشارات چراغ دانش به قلم اینجانب مراجعه کنید

...