0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
با سلام در موسسات داوری برای داوری کردن باید از طریق دادگاه باشد یا خود اشخاص هم می تواند بدون اجازه دادگاه به موسسه داوری مراجعه نمایند و حق الزحمه موسسه و سر داور و داوران چطوری تقسیم می شود لطفا مساعدت فرمائید ارادتمند سورنا

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (300 امتیاز)
باسلام داوری امریست ارادی بین شماوطرف مقابل یعنی طرفین به رسیدگی ازطریق داوررضایت داشته باشنددرغیراینصورت رسیدگی ازطریق دادگاه صالحه میباشد حق الزحمه داوربطورتساوی بین داوران تقصیم میشوددرصورتیکه بابت حق الزحمه توافق نشودمطابق خواسته وجدول حق الزحمه محاسبه میشود بهترانست که ازقبل توافق صورت پذیرد

...