0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط
سلام
طی دادخواستی استرداد لاشه چک صادر شده وچک صادره مال اشخاص بوده ،که خوانده از عودت لاشه چکها امتنا کرده واز اجرای حکم سر باز می زند وشورا حکم به استرداد حکم استرداد لاشه چک ودرصورت عدم عودت محکوم به به مبلغ را داشته ،سوال اینجاست که چطور وچگونه به چه استناد قانونی یا اصل می توان مبلغ را درخواست وحکم صادر نمود

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

نمی تواند شورا حکم به پرداخت مبلغ چک هایی بدهد که تقاضای استرداد آنها شده است چنین حکم جایگزینی و اجرای آن نادرست می باشد.برای مطالعه بیشتر به کتاب  «دعاوی چک در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه فرمائید.


...