+1 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
با سلام

جهت دریافت هزینه های معوقه (حدود 5 سال) شارژ ساختمان (تعمیرات و نگهداری) علیه یکی از مالکین ، به شورای حل اختلاف شکایت کردیم. در جلسه حضوری تعیین شده خوانده نیامد و رای صادره بعد از آن بر رد شکایت خواهان ها مبنی بر ذی نفع نبودن (تبصره 10 ماده 84 آیین دادرسی مدنی) صادر شد. توضیح آن که ساختمان کلا داری سه واحد است و دو مالک دیگر به عنوان خواهان ، دادخواست مشترک تنظیم کرده بودند. چگونه می توان در لایحه تجدیدنظر "ذی نفع بودن" را ثابت کرد و رسیدگی به پرونده را احیا کرد.  فاکتور هزینه های پرداختی نیز ضمیمه پرونده بوده است. در تجدینظرخواهی به چه ماده قانونی برای ادامه جریان رسیدگی و دریافت خسارات می توان استناد کرد. با تشکر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام دادخواست را با سمت مدیریت ساختمان مطرح کنید

...