0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط

خسته نباشید. در ذیل متن فاکتورهای خرید و فروش کالا مربوط به سال 1394، اگر قید شود که * خریدار درتاریخ مقرر متعهد شد ثمن معامله را پرداخت نماید و و کالاها و اجناس به صورت امانت تحویل خریدار کالا گردید ، در صورت عدم پرداخت ثمن فروش کالا در تاریخ مقرر،خیانت در امانت میباشد  ، و روزانه مبلغ 700،000 به عنوان جریمه دیرکرد به ثمن معامله اضافه میگردد و این توافق مورد تایید  و  اقرار طرفین می باشد* ایا این شرط  خیانت در امانت و  جریمه دیرکرد در متن فاکتورها ،صحیح است و ایا کلمه جریمه دیرکرد قید شده در قراردادها و فاکتورها  در دادگاه های حقوقی مورد تایید میباشد و به عنوان خسارت تاخیر تادیه لحاظ میگرددو این مقدار مبلغ روزانه  قید شده صحیح است ،و میتوان به ماده  515 قانون ایین دادرسی مدنی مربوط به قرارداد خاص بین طرفین برای خسارت تاخیر تادیه اشاره کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام خسارت تعیین شده بر اساس توافق باید پرداخته شود اما نکته ای که وجود دارد این است که تحقق عنوان مجرمانه بسته به توافق یا عدم توافق شما نیست و به نظر نمی اید که خیانت محقق شده باشد لکن برای بررسی بیشتر پرونده به شماره 02191002090 تماس بگیرید

...