0 امتیاز
در قرار دادها توسط
سلام .بعد از مرگ پدرم دارایی  ایشان بین وراث تقسیم شد  و با توجه به اینکه وراث سر تقسیم منزل مسکونی و ۷۰۰ متر حیاط آن با برادر کوچکترم که با مادرم زندگی می کرداختلاف  داشتیم قرار بر این شد که منزل مسکونی و حیاط آن جزو ارثیه مادر محاسبه شده به شرطی که حق خرید و فروش به وراث را نداشته باشد و هدف ما جلوگیری از تصاحب ملک توسط هر کدام از وراث بود  تا  ملک مذکور بعدا  بین وراث تقسیم شود . با توجه به اینکه برادر کوچکترم صلح نامه ای با مادرم امضا کرده و حدود ۳۵۰ متر از این ملک  را به نفع خود مصالحه کرده است و با توجه به این که تقسیم نامه بر اساس ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی در دادگاه  اثبات و تایید شده ، آیا امکان ابطال این صلح نامه وجود دارد؟ اگر وجود دارد دادخواست باید با چه عنوانی تنظیم شود؟ با تشکر .

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (940 امتیاز)
سلام میتوانید براساس نقض تعهد ازایشان مطالبه خسارت نمایید ولی اگر ملک واقع بنام مادرتان باشد نمیتوانید نسبت به ابطال صلح نامه اقدام کنید
توسط (100 امتیاز)
امکلن ابطال صلح نامه وجود ندارد
زیرا وراث بر عدم خرید و فروش را شرط کردند
نه عقود دیگر را
اگر لفظ هر عقدی به کار میبردند
(یعنی شرط میکردند که حق تحقق هیچ عقد را ندارد مادر)
میتوانستند براساس نقض تعهد جبران خسارت نمایند

...