0 امتیاز
در خانواده توسط
با سلام ، ملکی موروثی در تصرف یکی از وراث می باشد. اگر یکی از وراث  اجرت المثل مربوط به خود را مطالبه کند و پس از طی مراحل قانونی و پرداخت پول وکیل ، کارشناس، هزینه های دادرسی،... سهم خود را دریافت کند، آیا سایر وراث نیز برای مطالبه اجرت المثل مربوط به خود باید همان مراحل و هزینه ها را طی و پرداخت کنند؟                          یا دادگاه مربوطه با توجه به میزان تعیین شده برای نفر اول، سهم سایر وراث را نیز پرداخت می کند و آنها متحمل هزینه های  وکیل ، کارشناس، هزینه های دادرسی،...نخواهند شد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (940 امتیاز)
سلام میتوانید همگی نسبت به تعیین وکیل ومطالبه اجرت المثل اقدام نمایید

...