0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
باساقط شدن قصاص قاتل بعداز۵سال اززندان آزادشدامابرای خانم ای که به جرم معاونت به ۲۰سال حبس محکوم ودرحال کذراندن کیفرمیباشدآیانبایددراعمال ماده ۶۱۲برای قاتل برای معاونت ام تخفیف قانونی اعمال شود؟توروخدایه راهی اگه داره راهنمایی کنین چه کنم....

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: اعلام گذشت یا رضایت تاثیری اعمال مجازات معاون ندارد.

...