0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط
با سلام آیا از کارفرمایی که کارگر رابیمه نکرده خسارت دریافت؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام:از طریق هیات کارگرو کارفرما شکایت نمایید.

...