0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
برچسب گذاری دوباره توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: یعنی جرمی که صورت گرفته مشخص و معین شده.

...