0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
معنی کلمه لذا بزه انتسابی محرز بوده ،یعنی چه ممنون

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: یعنی جرم مشخص و معین شده.

...