0 امتیاز
در خانواده توسط
برچسب گذاری دوباره توسط

سلاممادرم با ۸۳ سالهکم بینا/شناویی به خانه دخترهای خودرفت وامد داشته.چند هفته پیش یکی ازدخترهازنگ زده به مادرم(در حضور خواهرش)که در پرونده مطروحه شعبه حقوقی۳۰ مشهد وارث(در همه پرونده اقرار نموده که اطلاع نداشتهبایدانچهخواسته امضاء کندچون خواسته کذب بوده، مادرم امضاء نکردهانجا دختر تهدید کرده که از مادرم بدون اطلاع در۴ورق امضاء گرفتند که بنام ۲دختر و۲داماد بوده داده واگر در شعبه ۳۰ اقرار نکند علیه مادرم اقدام میکنن واگرامضانکندبا همان امضای های که مادرخیش(منداردمادرم را بعد از۵سال فوت پدرطلاق میدهد.میخواهیم از طریق اظهار نامه اعلام کنیم مادرم هیچ اطلاعی نداشتهمطلب راچطور قانونی در اظهار نامه نوشتممنون

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: باید حتما با وکیل متخصص این حوزه مشاوره نمایید.02191002090.

...